Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu
 • Október je mesiac povedomia o dyslexii


 • Kurz – Fonologické terapie
  Premium Business Hotel, Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava


  Opakovanie kurzu Fonologické terapie prebehne online formou dňa 7.11.2020. Potrebné informácie budú účastníkom poslané mailom.
 • XVII. medzinárodná logopedická konferencia SAL


  Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  dovoľujeme si Vás informovať o zrušení, resp. o posunutí termínu XVII. Medzinárodnej logopedickej konferencie SAL v Tatrách, ktorá sa mala konať tento rok v októbri. Vzhľadom na neistý vývoj pandemickej situácie (COVID 19) v zahraničí, ale aj u nás na Slovensku, sa vedenie SAL rozhodlo zrušiť tohtoročný termín a posunúť termín konferencie o rok v termíne 14. - 16.10.2021. Účastníkom, ktorí zaplatili už konferenčný poplatok, boli peniaze dnes vrátené späť na účet.
  Ďakujeme Vám za pochopenie a veríme, že sa budeme môcť v plnom zdraví všetci stretnúť na jeseň 2021.

  Vedenie SAL
 • Logopedická prax v čase bezpečnostnej krízy spôsobenej ochorením COVID-19


  Európa sa ocitá v bezprecedentnej situácii, ktorá mení naše životy z večera do rána. Zdravotní pracovníci, medzi ktorých patria aj logopédi pokračujú v poskytovaní starostlivosti svojim klientom/pacientom v rôznych podmienkach, napriek potenciálnemu nebezpečenstvu, ktoré hrozí im a ich rodinám. CPLOL je autoritatívny hlas európskych logopedických spoločností tvorený z viac ako 40000 logopédov. Účelom tohto dokumentu je poskytnúť stanovisko CPLOL k dvom kritickým aspektom, ktoré by mali usmerniť poskytovanie logopedickej starostlivosti počas akútnej fázy pandémie, a taktiež v období post-akútnej fáze v nasledujúcich mesiacoch. Po prvé, implementácia primeraných bezpečnostných/ochranných opatrení a po druhé, použitie telezdravia a telepraxe, aby bola zabezpečená kontinuita terapie/rehabilitácie.
  Logopédi poskytujúci intervenciu v nemocniciach a ďalších zdravotníckych zariadeniach sú spoločne s ďalšími zdravotníkmi a lekármi v prvej línii tejto krízy a musia naďalej poskytovať starostlivosť tým najzraniteľnejším. Zatiaľ čo dodávky osobných ochranných prostriedkov (OOP) sú v niektorých krajinách nedostatočné, je nevyhnutné, aby orgány zabezpečili dostupnosť OOP pre logopédov. Primeraná ochrana chráni nielen odborníka, ktorý ju používa, ale aj pacientov a zdravie zdravotníkov v systému. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) okrem toho odporúča širšie testovanie hospitalizovaných pacientov a zdravotníkov s cieľom lepšie monitorovať ohniská a izolovať osoby s ochorením COVID- 19, ktorí môžu byť asymptomatickí, ale zároveň sú prenášačmi tohto ochorenia.
  Okrem poskytovania terapie hospitalizovaným pacientom s alebo bez ochorenia COVID- 19, logopédi poskytujú starostlivosť klientom/pacientom s narušenou komunikačnou schopnosťou a s poruchami prehĺtania, ktorí musia starostlivosť naďalej dostávať. Tieto podmienky vplývajú na kvalitu života jednotlivcov a prerušenie terapie zastaví pokrok pacienta/klienta v terapii. V prípade porúch prehĺtania, zastavenie liečby môže byť život ohrozujúce. Navyše, ochorenie COVID-19 vytvorilo novú skupinu pacientov s potenciálnymi poruchami prehĺtania a komunikačnými potrebami, ktoré si budú vyžadovať po akútnej fáze hospitalizácie.
  Ďalšie typy ochorení, akými sú napríklad poruchy autistického spektra (PAS) si vyžadujú kvôli extrémnym zmenám a narušeniu každodenných rutín intenzívne zapojenie logopédov. Preto v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a smernicami vydanými viacerými európskymi vládami CPLOL odporúča logopédom využívať teleprax vždy, keď je to potrebné, aby bolo klientovi/pacientovi umožnené pokračovať v profitovaní z terapie.
  Teleprax je súčasťou telezdravia a patrí medzi spôsob poskytovania starostlivosti, ktorého účinnosť je dokázaná. Teleprax môže byť bezpečne a efektívne poskytovaná logopédmi a výskum dokazuje, že tento model služieb je legitímny a realizovateľný v praxi. Usmernenia vydané národnými a medzinárodnými združeniami existovali už pred touto pandémiou. Sú vytvorené smernice na implementovanie telepraxe pri starostlivosti o deti aj dospelých s rôznym narušením komunikačnej schopnosti. V popredí takýchto metodík je dôležitosť ochrany osobných údajov a kvalita poskytnutia služieb. Výskumné dôkazy podporujú použitie viacerých prostriedkov na tento účel, berúc do úvahu všetky etické povinnosti a otázky online zabezpečenia.
  Prežívame krízu, ktorá drasticky zasahuje do všetkých hospodárskych odvetví a má vážne finančné dôsledky na rodiny. Vyzývame zdravotné poisťovne, aby skontrolovali svoju súčasnú politiku týkajúcu sa telezdravia a telepraxe a zahrnuli tento model poskytovania starostlivosti do zoznamu služieb, ktoré môžu byť poistencovi preplatené. Je nevyhnutné, aby jednotlivci s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchou prehĺtania neboli zbavení svojho práva na terapiu, ak je k dispozícii.
  CPLOL si uvedomuje, že COVID-19 dostal celý svet na kolená, a že sú mnohé problémy a ťažkosti, ktorým orgány čelia. Krajiny by, však, nemali zanedbávať tých, ktorí majú existujúce zdravotné ťažkosti, pretože to bude mať za následok ďalšie akútne zdravotné, hospodárske a spoločenské zaťaženie. Ďakujeme všetkým orgánom a inštitúciám, ktoré už majú zavedený systém pre logopédov a dúfame, že naše odporúčania zohľadnia i tí ostatní.
  Norma Camilleri, Predseda CPLOL
  Fofi Constantinidou, Podpredseda CPLOL
  Speech-language therapy practice during Covid-19 emergency crisis
 • Stanovisko Katedry logopédie PdF UK a odborných logopedických spoločností k používaniu alternatívnych metód v logopédii


  V posledných rokoch na Slovensku evidujeme rozšírenie diagnostických a terapeutických postupov používaných u detí a dospelých s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktoré sú založené na vedecky neoverených alebo nedostatočne overených predpokladoch, teóriách a praktikách a ktoré sú v príkrom rozpore s vedeckou, odbornou podstatou a správnou praxou súčasnej logopédie. Preto tieto alternatívne postupy alebo prostriedky nemožno považovať za efektívne logopedické prostriedky či postupy lege artis. Z odborného hľadiska ich teda klientom a pacientom nemožno odporúčať alebo aplikovať tak, akoby to boli overené postupy alebo prostriedky na diagnostiku a terapiu narušenej komunikačnej schopnosti či špecifických porúch učenia. Medzi takéto postupy patrí INPP, JIAS, Benaudira, bilaterálna integrácia, senzorická integrácia, One Brain, Arrowsmith, Nová mluva a iné.
  Za riziká spojené s prípadným použitím týchto postupov alebo prostriedkov, najmä za konzekvencie vyplývajúce zo zanedbania alebo oneskoreného poskytnutia potrebnej logopedickej starostlivosti nesú zodpovednosť osoby, ktoré tieto intervenčné postupy vykonávajú, propagujú alebo používajú. Zároveň osoby využívajúce neoverené diagnostické a terapeutické postupy podliehajú kontrolnému systému rezortu, v ktorom svoju činnosť vykonávajú, teda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Štátnej školskej inšpekcii. Osoby, ktoré poskytujú takéto služby mimo rezortu zdravotníctva, školstva a práce, sociálnych vecí a rodiny, stoja mimo garantovaného kontrolného systému a odbornosť, resp. odborná úroveň starostlivosti poskytovanej týmito osobami je otázna.
  Katedra logopédie PdF UK a odborné logopedické spoločnosti majú povinnosť zastávať a presadzovať vedecky overené a kriticky zhodnotené poznatky, ako aj profesionálne postoje vo vzťahu k alternatívnym metódam v logopédii. Tieto poznatky a postoje je potrebné implementovať (podobne ako v medicíne) aj do odborných aktivít pregraduálneho, špecializačného a kontinuálneho vzdelávania logopédov, ako aj do ich osobného profesijného rozvoja. Katedra logopédie a odborné logopedické spoločnosti majú zároveň nezastupiteľnú úlohu a povinnosť podieľať sa v rámci korektnej, odbornej spolupráce s pracovníkmi masovokomunikačných médií aj na pravdivom a zrozumiteľnom informovaní či vzdelávaní pacientov, ich blízkych, ako aj širokej verejnosti.
  Katedra logopédie, PdF UK v Bratislave
  Slovenská asociácia logopédov
  Únia klinických logopédov
  Komora školských logopédov
 • Dávame do pozornosti nové publikácie


  Čo môžem robiť, ak sa moje dieťa zajakáva
  Peter Schneider, Anke Kohmäscherová
  Cena 16€
  Logopedická intervencia u detí s rázštepom pery a podnebia
  Zuzana Oravkinová
  Cena 33€
 • Dávame do pozornosti nové publikácie SAL


  Logopedická diagnostika afázie, alexie a agrafie
  Publikácia autorov Prof. PaedDr. Zsolta Cséfalvaya, PhD., PhDr. Ingrid Wiedermann a PhDr. Marty Egryovej
  Cena 79€
  Logopedická terapia afázie, alexie a agrafie
  Publikácia autorov Prof. PaedDr. Zsolta Cséfalvaya, PhD., doc. PaedDr. Jany Markovej PhD., PhDr. Ingrid Wiedermann a PhDr. Marty Egryovej
  Cena 39€
 • Právoplatne zvolené nové vedenie SAL


  Na základe hlasovanie členov Slovenskej asociácie logopédov bolo nadpolovičnou väčšinou hlasov zvolené Vedenie SAL na funkčné obdobie 2019-2020
 • Novinky v logopédii


  Ako najlepšie podporiť dospelých ľudí so zajakavosťou?
  medzinárodne usmernenia založené na dôkazoch
 • Projekt Cost Action


  Prieskum určený pracovníčkam a pracovníkom, ktorí sa venujú deťom s narušeným vývinom reči – list účastníkom prieskumu
 • Kontinuálne štúdium v logopédii


  Univerzita Newcastle ponúka možnosť kontinuálneho štúdia v logopédii.