Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Afaziológia

Analýza porozumenia viet v slovenčine

Jana Marková, Zsolt Cséfalvay, Marína Mikulajová, Miroslava Schöffelová
vydavateľstvo UK, Bratislava, 2015
Cena 50€
Obsah  | Ľutujeme, publikácia je vypredaná
Test je zameraný na vyšetrenie porozumenia viet v slovenskom jazyku. Pozostáva z lexikálnej časti a  časti venovanej vetám. Umožňuje analyzovať vplyv rôznych lingvistických faktorov na porozumenie, napr. vplyv syntaktickej konštrukcie, dĺžky vety, poradia sémantických rolí, prítomnosti morfologického kľúča na začiatku vety. Zároveň identifikuje aj charakter nesprávnych odpovedí: či je problém v priraďovaní sémantických rolí alebo skôr v priradení modifikujúcej frázy jednému z účastníkov deja. Okrem toho ponúka porovnanie výkonu vyšetrovanej osoby s priemerným výkonom respondentov rovnakého veku, vzdelania a pohlavia v prípade dospelých a rovnakého veku, pohlavia a vzdelania matky v prípade detí od 6 do 10 rokov, ako aj posúdenie jeho výkonu pomocou percentilových noriem. Autormi testu sú Jana Marková, Zsolt Cséfalvay, Marína Mikulajová a Miroslava Schöffelová.

Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých

Zsolt Cséfalvay, Viktor Lechta a kol.
Portál: Praha, 2013, 228s.
Obsah
Kapitoly:
  1. Špecifiká diagnostiky NKS u dospelých (prof. Lechta)
  2. Diagnostika porúch fluencie (prof. Lechta)
  3. Diagnostika porúch hlasu (prof. Kerekrétiová, dr. Krasňanová)
  4. Diagnostika afázie (prof. Cséfalvay, dr. Košťálová)
  5. Diagnostika dyzartrie (prof. Cséfalvay, Ing. Mekyska, dr. Košťálová)
  6. Diagnostika NKS pri demencii (doc. Marková, prof. Cséfalvay)
  7. Diagnostika pri operáciách mozgu pri vedomí (dr. Šteňová, dr. Šteňo)
  8. Diagnostika kognitívnych funkcií (doc. Preiss).
Diagnostike narušenej komunikačnej schopnosti u dospelých ľudí vcelku ako špecifickému fenoménu sa u nás doposiaľ nevenovala adekvátna pozornosť. Popritom štatistiky v celosvetovom meradle dokazujú známy trend, ktorý sa všeobecne eviduje ako starnutie populácie: čoraz viac ľudí sa dožíva tzv. seniorského veku. Jedným z najčastejších problémov, ktoré dospelá/ seniorská populácia má, sú problémy s komunikáciou. Nedávno publikované údaje z USA, kde sa tomuto problému venujú dlhodobo, dokazujú, že až približne 20% klientely logopédov tvoria ľudia s narušenou komunikačnou schopnosťou starší ako 60 rokov. Aj odborné publikácie sa tam preto vo zvýšenej miere zacieľujú na túto oblasť. V našom regióne dosiaľ zhrňujúca monografia, orientovaná na narušenú komunikačnú schopnosť dospelých ľudí nevyšla. Publikácia, ktorú práve predkladáme zainteresovaným čitateľom, je preto pilotnou monografiou zaoberajúcou sa dôležitou súčasťou tejto problematiky u nás: ide o špecifiká diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti u dospelých ľudí. Je totiž logické, že ak chceme komplexne riešiť spomínaný problém, musíme začať práve diagnostikou, ktorá je nevyhnutnou vstupnou fázou našej intervencie. Adresátmi, ktorých chceme touto monografiou osloviť, sú predovšetkým logopédi, neurológovia, psychiatri, otorinolaryngológovia, psychológovia, príslušníci ďalších pomáhajúcich profesií. V rámci transdisciplinárneho prístupu participujú na starostlivosti o dospelých ľudí s narušenou komunikačnou schopnosťou a často sú bezradní hneď pri prvom kontakte - ak treba zistiť čo najprecíznejšie druh, stupeň a formu narušenia a určiť diagnózu dospelého človeka/seniora s narušenou komunikačnou schopnosťou. Spomedzi rôznych druhov narušenej komunikačnej schopnosti sme do našej monografie vybrali tie, s ktorými sa spomínaní experti stretávajú najčastejšie, resp. s ktorými zvyknú mať pri diagnostikovaní najväčšie problémy. Po nevyhnutnom úvodnom vstupe, zacielenom na stručné vymedzenie fenoménu narušená komunikačná schopnosť a špecifík jej diagnostikovania u dospelých ľudí, je v nadväzujúcich kapitolách diagnostikovanie jednotlivých druhov narušenej komunikačnej schopnosti spracované podľa jednotného algoritmu. Každý zo spracovaných druhov je najprv prezentovaný v jeho základnej charakteristike (vymedzenie, incidencia, prevalencia, etiológia, klasifikácia); nadväzujú špecifiká jeho diagnostikovania, konkrétne metódy a techniky diagnostikovania v našom regióne a v zahraničí a napokon odporúčania pre prax s prehľadom najdôležitejšej súvzťažnej odbornej literatúry. Našim zámerom je poskytnúť týmto spôsobom čitateľovi prehľadný obraz o diagnostikovaní, pričom jednotný algoritmus umožňuje pohodlnú vzájomnú komparáciu spôsobov diagnostikovania prezentovaných druhov narušenej komunikačnej schopnosti. Je logické, že jednotlivé druhy narušenej komunikačnej schopnosti sú u nás i v zahraničí rozpracované na rozličných úrovniach. Napríklad najviac je rozpracovaná afaziológia; diagnostika iných druhov narušenej komunikačnej schopnosti (napr. diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti pri demencii) zažíva v súčasnosti štádium veľkého rozmachu. Naša monografia tento stav viac-menej verne odzrkadľuje.
Editori

Neurodegenerativní onemocnění

Robert RUSINA, Radoslav MATĚJ a kol.
Mladá fronta: Praha, 2014. 360s.
Obsah
Prakticky zameraná publikácia je určená neurológom, psychiatrom, geriatrom, psychológom, logopédom a ďalším záujemcom o problematiku neurodegeneratívnych ochorení.

Súhrnný pohľad vymedzuje definíciu a základné charakteristiky neurodegenerácií. Prehľadne a prakticky sú diskutované etiopatologické, klinické, neuropsychologické a neuroradiologické aspekty spolu s neuropatologickými nálezmi u najčastějších ochorení: mierna kognitívna porucha a Alzheimerova choroba, demencia s Lewyho telieskami, frontotemporálne demencie, progresívna afázia, Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba, progresívna supranukleárna obrna, kortikobazálna degenerácia, multisystémové atrofie, ochorenie motorického neurónu, prionové ochorenia a veľa ďalších. Pozornosť je venovaná terapeutickým prístupom spoločným pre prejavy demencie a parkinsonizmu (farmakologické i nefarmakologické intervencie, liečba komplikácií, preventívne možnosti) i špecifickým prístupom u jednotlivých ochorení.

Autorom troch kapitol je prof. Zsolt Cséfalvay: Poruchy reči pri neurodegeneratívnych ochoreniach, Primárna progresívna afázia, Komunikácia s pacientom s neurodegeneratívnym ochorením.

Demencia

Lívia Vavrušová a kol.
Martin: Osveta, 2012, 180s.
Obsah
Publikácia venovaná aktuálnej a tiež naliehavej téme demencie je napísaná kolektívom autorov lekárov a logopédov. Podrobne popisujú v samostatných kapitolách rôzne typy demencií, ktorých prevalencia sa vekom zvyšuje v súčasnej starnúcej populácii. Publikácia má 180 strán rozdelených do siedmich kapitol.

Autori opisujú najčastejšie typy demencií: Alzheimerovu chorobu (Vavrušová), demenciu s Lewyho telieskami (Mátéffyová), dementiu paralytica (Trebulová, Forgáčová), frontotemporálnu lobárnu degeneráciu (Šutovský). Kráľová, Vajdičková predstavujú hodnotiace škály v diagnostike a diferenciálnej diagnostike demencií. Posledná kapitola knihy sa venuje účinkom doplnkov výživy na kognitívne funkcie.

Autormi najrozsiahlejšej kapitoly publikácie s názvom „Narušená komunikačná schopnosť pri demencii“ sú logopédi (Cséfalvay, Marková, Hrubá). Pri jej vytváraní sa im podarilo zosumarizovať veľké množstvo aktuálnej a relevantnej literatúry. V súčasnosti nie je v slovenskej logopédii spracovaná problematika narušenej komunikačnej schopnosti pri demencii a práve z tohto dôvodu predstavuje táto kapitola súhrn najpodstatnejších informácií o kognitívno-komunikačných poruchách pri tomto ochorení.

Ponúka teoretický koncept spracovania jazykovej informácie nielen na úrovni slova, ale aj na úrovni vety a textu. Zároveň poskytuje informácie, ako sa prejavujú deficity spracovania jazykovej informácie na jednotlivých úrovniach pri demencii.

Autori v tejto kapitole venujú pozornosť popisu prejavov narušenej komunikačnej schopnosti pri jednotlivých druhoch demencie (Alzheimerova choroba, vaskulárna demencia, frontotemporálna lobárna degenerácia, demencia s Lewyho telieskami a Parkinsonova choroba s demenciou). Časť diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti pri demencii sa zameriava na diagnostiku kognitívnych deficitov a tiež jazykových a rečových procesov. Autori stručne popisujú vhodné a citlivé diagnostické nástroje na zachytenie spomínaných deficitov. Najpodstatnejšie informácie sú zhrnuté v tabuľkách a grafoch čo sprehľadňuje a zjednodušuje čítanie tejto publikácie. Kniha je venovaná najmä lekárom, špeciálnym pedagógom, psychológom a logopédom, ale aj iným odborníkom. Veľkým prínosom je práve pre logopédov, ktorí sa venujú pacientom s neurogénnymi poruchami komunikácie, medzi ktoré patrí aj narušená komunikačná schopnosť pri demencii
Mgr. Júlia Čunderlíková, Katedra logopédie, PdFUK

Kognitívne funkcie a ich rehabilitácia v klinickej praxi 2

Šteňová Veronika, Ostatníková Daniela
Publikáciu ako aj jej prvú časť Kognitívne funkcie a ich rehabilitácia v klinickej praxi (2011) si môžete objednať na e-mailovej adrese kgfn@ostatnik.eu
Obsah
Do rúk logopédov, lekárov, psychológov, liečebných pedagógov a špeciálnych pedagógov sa dostáva nová publikácia, ktorá obsahovo nadväzuje na prvú časť úspešnej publikácie „Kognitívne funkcie a ich rehabilitácia v klinickej praxi“. Klinická logopédka Veronika Šteňová a neurofyziologička Daniela Ostatníková pripravili pre prax publikáciu, ktorá opäť veľmi prístupným spôsobom približuje čitateľom zložité fenomény fungovania mozgu.

V teoretických kapitolách prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. informuje čitateľov o vývine mozgu, o vyšších nervových funkciách s akcentom na emócie, sociálnu kogníciu, akademickú inteligenciu a kreativitu. Osobitnú pozornosť venuje aj špecifickosti hemisfér v mozgových funkciách a lateralite frontálneho laloka. Je to oblasť, ktorej sa autorka dlhé roky výskumne venuje a preto môže ponúknuť moderný pohľad súčasného vedeckého poznania na vývin kognitívnych funkcií človeka a ich vzájomnú prepojenosť.

PhDr. Veronika Šteňová, PhD. rozšírila pôvodný intervenčný arzenál o množstvo nových úloh (vo forme štruktúrovaných pracovných listov). Aj v tejto časti je krátky súhrn informácií, ako postupovať pri práci s týmito pracovnými listami. Novinkou druhej časti sú pracovné listy, ktoré sú zamerané na rozvoj kreatívneho myslenia v súvislosti s komunikačnými schopnosťami klienta.

Hoci od vydania prvej časti publikácie „kognitívnej rehabilitácie“ uplynuli len dva roky, autorkám sa podarilo získať mimoriadne cennú spätnú väzbu od kolegýň a kolegov z klinickej praxe. Otázky a pripomienky z praxe preto formulovali do niekoľkých otázok (prakticky aj teoreticky orientovaných), na ktoré potom odpovedajú, čím sa snažili ešte presnejšie usmerniť tých, ktorí tento materiál budú aplikovať v praxi.

prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.

Afázia – príručka pre rodinných príslušníkov pacienta s afáziou

Ingrid Wiedermann, Zsolt Cséfalvay, vydavateľstvo Ing. Kaminský s.r.o., Bratislava, 2011
Cena 37€
Objednať
Publikácia je prvou tohto druhu na Slovensku, má pomôcť lepšie porozumieť pacientovi s afáziou. Príručka ponúka niekoľko základných informácií o afázií, podstatnú časť tvorí veľké množstvo cvičení so širokou paletou úloh, ktoré sú zostavené tak, aby boli zrozumiteľné aj pre širokú verejnosť.
Súbor 600 pracovných listov, ktorý sa nachádza na priloženom CD je rozčlenený na 5 častí. Prvé 4 časti obsahujú terapeutické postupy pri poruchách porozumenia slov, poruchách produkcie slov, poruchách písania a čítania na úrovni slov, viet a súvislého textu. 5 časť obsahuje cvičenia na úrovni porozumenia a produkcie viet a krátkych textov. Súčasťou CD sú i prílohy, v ktorých sa nachádzajú pomocné slová k vybraným cvičeniam.
Publikácia je určená rodinným príslušníkom, ale aj logopédom, ktorým môže uľahčiť prácu, ale najmä spoluprácu s rodinou pacienta s afáziou.

Faktory ovplyvňujúce lexikálne vyhľadávanie v pomenovaní obrázkov
Test pomenovania obrázkov s normami

Veronika Šteňová, Zsolt Cséfalvay, vydavateľstvo MABAG s.r.o., Bratislava, 2011
Ľutujeme, publikácia je vypredaná
Autori vedeckej monografie sumarizujú výsledky niekoľkých výskumných projektov zameraných na pomenovanie v norme a patológii, ktoré prebiehali v období 2006 až 2010.
V publikácie nájdete najnovšie poznatky zo zahraničnej literatúry o lexikálnom vyhľadávaní a tiež výsledky päťročného výskumu procesu pomenovania v slovenskom jazyku. Treti časť publikácie je venovaná Testu pomenovania obrázkov (TPO), v ktorej je popísaná konštrukcia testu, postup administrácie a skórovania odpovedí. Autori uvádzajú aj výkony intaktnej dospelej populácie a výkony klientov s mozgovou patológiou rôznej etiológie a venujú sa praktickému využitiu výsledkov testu v klinikcej praxi. Osobitnou prílohou monografie sú dve časti TPO - časť 1 - Podstatné mená a časť 2 - Slovesá. Záznamový hárok na zaznačovanie odpovedí a poskytovaných pomocí pri administrácii TPO ako aj hárok na analýzu faktorov položiek TPO nájdete nižšie vo formáte PDF.
Cena 40€
Záznamový hárok TPO (podstatné mená, slovesá) Záznamový hárok – Analýza faktorov položiek TPO

Aphasia and Related Neurogenic Communication Disorders

Ilias Papathanasiou, Patrick Coppens, Constantin Potagas

Diagnostika, klasifikácia, terapia

Anna Hrnčiarová, vydavateľstvo Kalligram spol.s.r.o., Bratislava, 2010
Často sa strávame s ľuďmi bez rozdielu veku, korí stratili schopnosť rozumieť reči, stratili vlastne to, čo ich robí ľuďmi - reč. Proces obnovy tejto schopnosti si nevyhnutne vyžaduje vedenie vysoko kvalifikovaných špecialistov. Autorka knihy si uvedomuje túto skutočnosť a v rámci problematiky chce oboznámiť odbornú verejnosť ( klinických logopédov,psychologógov, neurológov, psychiatrov )a ďalších s vedeckými základmi školy A.R. Luriju, zakladateľa neuropsychológie a jeho nasledovníkov(Ľ.S. Cvetkova). Kniha mapuje spracovanie problematiky afázie od diagnostiky cez jej klasifikáciu až po terapiu a jej efektivitu. Obsahuje aj obrazovú prílohu, ktorá je koncipovaná tak, aby poslúžila pri práci s dospelými aj detskými pacientmi.

Terapia afázie

Jana Marková, Univerzita Komenského Bratislava, 2008
Monografia je prvým a zároveň významným podnetom v riešení problematiky terapie afázie na úrovni viet v našich podmienkach. Jednotlivé kapitoly dokumentujú súčasný stav v oblasti diagnostiky a terapie jazykových deficitov na úrovni viet. Samotný výklad je doplnený ilustráciou prípadových štúdií z praxe. Táto kniha ponúka iný pohľad na jazykové deficity pri afázií. Je určená nielen študentom logopédie a logopédom, ale aj všetkým tým, ktorí majú záujem pomáhať ľuďom s afáziou.

Terapie afázie - Teorie a případové studie

Zsolt Cséfalvay a kol., vydavateľstvo Portál s.r.o., Praha, 2007
Publikácia prináša prehľad teoretických koncepcií afázie, prehľad metodík hodnotenia resp. diagnostiky afázie a predovšetkým popis terapeutických postupov s ilustráciou jednotlivých prípadových štúdií pacientov s variabilnými deficitmi. Kniha je určená najmä klinickým logopédom, ale i psychológom, lekárom, rehabilitačným pracovníkom a rodinným príslušníkom pacientov s afáziou.

Adult Language Disorders. Integrating Cognitive Neuropsychology, Neurology, and Rehabilitation

Hillis A.E., (Ed.), Psychology Press, New York, 2002
Monografia obsahuje informácie napísaných najvýznamnejšími odborníkmi z oblasti afaziológie. Kniha má 7 častí: čítanie, písanie, pomenovanie, sémantika, porozumenie hovorenej reči, spracovanie viet a iné modely a terapie. Algoritmus kapitol je nasledovný: kognitívne modely daných procesov, neuro-anatomické koreláty, diagnostika a terapeutické postupy. Kniha je vhodná je študentov, ale najmä pre odborníkov (výskumných a klinických pracovníkov) z afaziológie.(autor recenzie: Doc. PaedDr. Zs.Cséfalvay PhD.)

Language Intervention Strategies in Aphasia and Related Neurogenic Communication Disorders

Chapey, Roberta (Ed.), Lippincott Williams & Wilkins, New York, 2001

Introduction to Augmentative and Alternative Communication

Tetzchner S., Martinsen H., 2 nd Ed, London, Whurr Publishers, 2000 (ISBN 1861561873)
Oproti americkým publikáciám, v ktorých je v istom slova zmysle akcentovaný "technický aspekt" náhradnej komunikácie (náhradné komunikačné systémy a moderné prístroje, pomocou, ktorých môžu komunikovať aj tí, ktorí predtým, boli odsúdení na "nekomunikovanie"), v monografii nórskych autorov je akcent položený na podstatnejšiu oblasť: na charakteristiku a mechanizmy ťažkých porúch komunikácie rôznej etiológie, na diagnostiku existujúcej komunikácie a zistenie aktuálnych potrieb a na spôsob a proces učenia, ako komunikovať novým spôsobom. Monografia S. von Tetzchnera je v mnohých európskych štátoch základnou vysokoškolskou učebnicou. (autor recenzie: Doc. PaedDr. Zs.Cséfalvay PhD.)

The Aphasia Therapy File

Byng S., Swinburn K., Pound C., (Ed.), Psychology press, Hove, 1999 (ISBN 0-86377-7)
Kvalitný a zrozumiteľne formulovaný návod na terapiu afázie je pre odborníkov v praxi (logopédov, neuropsychológov, rehabilitačných lekárov, neurológov a i.) vždy veľmi vítanou publikáciou. V publikácii britských autoriek sú opísané rôzne prípady afatikov: od pacientov, ktorí majú výrazný deficit v expresívnej zložke reči a preto musia používať náhradné formy komunikácie (napr. kreslenie), pacienti s ťažkosťami pri písaní a čítaní a pacienti, u ktorých je hlavým problémom schopnosť tvoriť zmysluplné vety. (autor recenzie: Doc. PaedDr. Zs.Cséfalvay PhD.)

Aphasia and its Therapy

Basso Anna, Oxford University Press, New York, 2003

Psychologie myšlení a reči

Vygotskij, Portál, 2004

Neurogénne poruchy komunikace

Neubauer,K., Praha, Portál s. r. o. 2006