Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Autizmus

1.

Autism, medical and educational aspects. Autizmus - zdravotní a výchovní aspekty

Christopher Gillberg, Theo Peeters, Portál, Praha, 2003, 2.vyd., Preložila: Ing. Miroslava Jelínková, CSc.
Čo ponúka publikácia
Autori publikácie sú medzinárodne uznávanými odborníkmi v problematike autizmu. Vo svojej publikácii sa snažia preklenúť priepasť, ktorá existuje medzi pochopením teoretických východísk a praktickým výchovným pôsobením, ktorá v problematike autizmu stále existuje. Je to i napriek tomu, že z hľadiska psychiatrie a iných participujúcich odborov je táto oblasť celkom dobre rozpracovaná.

Christopher Gillberg je švédsky psychiater, autor alebo spoluautor mnohých odborných učebníc a monografií, ako napr.: Detská klinická neuropsychiatria, Biológia autistických syndrómov a iné. Theo Peeters je autorom moderných vzdelávacích stratégií pre osoby postihnuté autizmom a tiež odborných publikácií, napr.: Autizmus: od teoretického pochopenia k výchovným zásahom a iné.

Práca je rozčlenená na 7 tematických častí. Je široko koncipovaná a autori poskytujú informácie, ktoré vychádzajú z najnovších vedeckých poznatkov.

Prvé dve kapitoly sú pokusom o najpresnejší popis toho, čo autizmus znamená. Autizmus je tu popisovaný ako syndróm nadmerného realizmu a ako vývojová pervazívna porucha.

Medicínsky pohľad na rozoberanú problematiku je predmetom tretej a štvrtej kapitoly, ktoré sú venované lekárskej diagnóze autizmu a poruchám autistického spektra. Biologické základy autizmu autori analyzujú z hľadiska možných kauzálnych faktorov, morfologických a biochemických známok mozgovej dysfunkcie, pričom poukazujú na jadro problémov a akcentujú tímový prístup. Výchovno - vzdelávacím problémom autistov sú venované posledné 3 kapitoly, v ktorých je prezentovaný lekársky aspekt (somatické ťažkosti, problémy spojené so špecifickými syndrómami autistického spektra, medikamentózna lieč-ba ...). ďalej je to pedagogický aspekt so zacielením na vzdelávanie a prípravu profesionálov a napokon sú to praktické rady a návody na riešenie výchovno - vzdelávacích problémov, ktoré sa môžu u autistických detí vyskytovať. Táto ťažisková časť knihy je zameraná na komunikáciu, sebaobsluhu a vykonávanie domácich prác, pracovné zručnosti a správanie sa pri práci, voľný čas a spoločenské činnosti s využívaním špecifických prístupov, v ktorých sa v posledných rokoch udiali veľmi výrazné zmeny.

Recenzovaná publikácia je určená nielen psychiatrom, psychológom, špeciálnym pedagógom, logopédom, ale tiež učiteľom a vychovávateľom, a najmä rodičom, čo mali na zreteli aj jej autori, ktorí všetky vedecké a aj praktické informácie podávajú veľmi prijateľnou formou, zrozumiteľne a prehľadne.
Doc. PhDr. A. Kerekrétiová, PhD.
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34 Bratislava
2.

Dětský autizmus

Hrdlička, Komárek, Portál, Praha, 2004
3.

Strategie a metody výuky dětí s autismem

Shopler, Reichler, Portál, Praha, 1998