Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Balbuties

Kniha Zajakavosť - integratívny prístup. Diagnostika

Zajakavosť - integratívny prístup. Diagnostika.

Lechta Viktor, vydavateľstvo Liečreh Gúth, Bratislava 2006
ISBN: 80-88932-21-1
Obsah  | Ľutujeme, publikácia je vypredaná
19,92 € pre členov SAL
26,56 € pre nečlenov SAL
Publikácia, ktorú napísal popredný slovenský logopéd prof. PhDr. Viktor Lechta, pozostáva z dvoch častí. Prvú časť tvorí stručný sumár najnevyhnutnejších východiskových informácií o klinickom obraze, patogenéze a integratívnom prístupe k syndrómu zajakavosti ale najmä konkrétne inštrukcie na jeho diagnostikovanie. Tieto konkrétne inštrukcie (vo forme tzv. manuálu) umožňujú efektívnu aplikáciu jednotlivých diagnostických techník, ktoré sú obsahom druhej časti publikácie. V tejto časti, nazvanej Diagnostický materiál nájde používateľ – vo forme voľných listov – konkrétne techniky, pomôcky a postupy, potrebné pre integratívnu diagnostiku zajakavosti. Proklamovaná integratívnosť sa prejavuje v konkrétnych postupoch tak na diagnostikovanie incipientnej, ako aj fixovanej a chronickej zajakavosti a súčasne v tom, že zajakavosť sa nechápe iba ako prostá neplynulosť reči, ale ako zložitý vzájomný prienik príznakov dysfluencie, nadmernej námahy a psychickej tenzie v komplexnom klinickom obraze, ktorý má v každom jednotlivom prípade zajakavosti svoje výrazné špecifiká. Konkrétne to znamená, že používateľ tu nájde materiál logopedickej diagnostiky zameraný nielen na dysfluenciu reči, ale aj na možné prejavy situačnej psychickej tenzie (jej cielená diagnostika spadá, pravdaže, do kompetencie klinického psychológa, resp. psychiatra) a nadmernej námahy, súvisiace s hovorenou rečou. Práca prináša kvalitatívne aj kvantitatívne spôsoby hodnotenia zajakavosti.

Vzhľadom na copyright vydavateľ dovoľuje majiteľom publikácie jednotlivé voľné diagnostické listy z druhej časti tejto práce (Diagnostický materiál) kopírovať a používať pri diagnostikovaní ľudí so zajakavosťou. Na projekte kooperovali Mgr. B. Králiková, Mgr. Ľ. Štenclová, Z. Olekšáková, A. Škrabáková, Mgr.A.Gúth, A. Vaitovičová.

OBSAH
1. Integratívny prístup k zajakavosti
2. Integratívna diagnostika zajakavosti
 • Diagnostický materiál formou metodických listov
  • Špecifické anamnestické údaje
  • Dysfluencie
   • Kvalitatívna analýza
   • Kvantifikácia
  • Nadmerná námaha
  • Záznamový hárok pre diagnostiku symptómov nadmernej námahy
  • Psychická tenzia
   • Dotazník situačnej psychickej tenzie pre rodičov/pedagógov
   • Dotazník situačnej psychickej tenzie pre deti
   • Dotazník situačnej psychickej tenzie pre chronických balbutikov
  • Komplexný záznamový hárok – balbutiogram
   • Úlohy balbutiogramu – pre predškolský vek
   • Úlohy balbutiogramu – pre školský vek
   • Úlohy balbutiogramu – chronická zajakavosť
  • Text na čítanie
 • Manuál na diagnostikovanie – používanie diagnostického materiálu

Cena:
 • 19,92 € (600,- Sk) pre členov SAL
 • 26,56 € (800,- Sk) pre nečlenov SAL
Kniha Zajakavosť - integratívny prístup. Terapia

Zajakavosť – integratívny prístup. Terapia

Lechta Viktor, Bratislava, Liečreh Gúth 2005
Obsah | Ľutujeme, publikácia je vypredaná
21,58 € pre členov SAL
28,21 € pre nečlenov SAL
Táto publikácia bezprostredne nadväzuje na monografiu V. Lechta: Koktavost (Praha: Portál 2004, ISBN 89-7178-867-8) a publikáciu V. Lechta a kol.: Zajakavosť – integratívny prístup/Diagnostika (Bratislava: Liečreh Gúth 2005, ISBN 80-88932-17-3).
Už z názvov je zrejmé, že iba všetky tri publikácie spolu, vo vzájomnej nadväznosti, tvoria kompaktný celok (východiskové, základné informácie + integratívna diagnostika + integratívna terapia), umožňujúci čitateľovi jednak pochopiť dominujúce trendy svetovej balbutológie, jednak prakticky, v rámci logopedickej intervencie – pri integratívnej diagnostike a terapii ľudí so zajakavosťou – tieto trendy aj aplikovať.
Pri koncipovaní predkladanej publikácie sme vychádzali nielen z najnovších poznatkov svetovej balbutológie, ale i z viacročných praktických skúseností autorov získaných počas ich pôsobenia v Centre pre dysfluencie a z výsledkov ich výskumu v tejto oblasti.

Publikácia sa člení na textovú časť (tzv. manuál), prinášajúcu základné informácie o podstate integrovanej terapie zajakavosti, a na multimediálny nosič (CD-ROM), ktorý obsahuje konkrétne pracovné listy na aplikáciu terapeutických postupov pri incipientnej, fixovanej a chronickej zajakavosti podľa ich špecifík.
Autori, objednávateľ tejto práce i vydavateľstvo chceli maximálne vyjsť v ústrety logopédom v praxi, a preto sú pracovné listy na cederome (CD-ROM): používateľ (majiteľ publikácie) si takto môže pomocou počítača pohodlne skopírovať práve aktuálne, momentálne potrebné pracovné listy pre konkrétneho balbutika, pre práve aktuálne terapeutické sedenie.
Prirodzene, z hľadiska optimálneho pracovného využitia tohto materiálu je výhodné absolvovať kurz s praktickým zácvikom používania pracovných listov pri terapii.
Pri odovzdávaní tejto práce používateľovi sa nádejame, že naša publikácia Zajakavosť – integratívny prístup/Terapia pri aplikácii v praxi nielen prinesie nové informácie o terapii zajakavosti, ale aj reálne prispeje k jej skvalitneniu u nás, a tým pomôže preklenúť dlhodobo pretrvávajúci unifikovaný, neefektívny prístup k ľuďom so zajakavosťou.

Vydala Slovenská asociácia logopédov vo Vydavateľstve LIEČREH GÚTH, BRATISLAVA 2006.
Na projekte spolupracovali: Mgr. Anton Gúth, Mgr. Barbara Králiková, Mgr. Zuzana Olekšáková, Mgr Ľubomíra Štenclová

OBSAH
Úvod
Integratívna terapia zajakavosti
 1. Východiská
 2. Princípy
 3. Špecifiká
 4. Meradlá efektivity terapie
Literatúra

Pripojené CD obsahuje súbory:
 1. Čarovná krajina (Pracovné listy pre terapiu incipientnej zajakavosti)
 2. Čarovné písmo (Pracovné listy pre terapiu fixovanej zajakavosti)
 3. Špeciálne písmo (Pracovné listy pre terapiu chronickej zajakavosti)

Cena:
 • 21,58 € (650,- Sk) pre členov SAL
 • 28,21 € (850,- Sk) pre nečlenov SAL

Koktavosť

Lechta Viktor, Portál, Praha, 2004

Svépomocný program při koktavosti

Fraser M., Portál, Praha, 2000

Koktavost u dětí školního věku

Dell,C.W., Brno, Patdo 2004