Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Predslov editora


Milé kolegyne, milí kolegovia,
jednou z nevyhnutných podmienok emancipácie každej vednej disciplíny je vydávanie svojho vlastného, nezávislého vedeckého periodika. Keď sme na prahu tretieho tisícročia v roku 1996 zakladali zborník Logopaedica, konali sme tak s plným vedomím tejto nevyhnutnosti. Vstupnú štúdiu jej prvého čísla „Logopédia ako veda, odbor, poslanie, riziko i šanca“ som končil prognózou: „Logopédia v 3. tisícročí bude buď autonómnou, emancipovanou vedou, alebo bude niečiou kuchárskou knihou. Táto šanca i riziko sú v našich rukách“.
Dnes, symbolicky – presne po dvadsiatich rokoch – dochádza k transformácii zborníka Logopaedica na vedecký časopis. Niet lepšieho dôkazu o tom, že logopédia na Slovensku napriek všetkým rizikám využila svoju šancu a na ceste k emancipácii urobila ďalší významný krok.
Pre jej ďalší rozvoj je dôležité si uvedomiť, že emancipácia neznamená izoláciu, ale suverénnosť logopédov pri transdisciplinárnej vedeckej kooperácii s predstaviteľmi súvzťažných disciplín. Zloženie redakčnej rady je očividnou zárukou tejto transdisciplinarity. Do ďalších úspešných desaťročí na tejto náročnej ceste želám vedeckému časopisu Logopaedica spolu so Stevom Jobsom: zostaňte zvedaví...
prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc.
čestný predseda redakčnej rady