Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Narušený vývin reči

Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku

Svetlana Kapalková, Daniela Slančová, Iveta Bónová, Jana Kesselová, Marína Mikulajová
Vydavateľstvo MABAG spol. s.r.o., Bratislava 2010
Obsah  | Ľutujeme, publikácia je vypredaná
Cena publikácie je 25€
Cena publikácie s platnou študentskou kartou ISIC je 19€
Táto monografia predstavuje sumár poznatkov o vývine reči v ranom veku detí hovoriacich po slovensky. Je zavŕšením takmer desať rokov trvajúceho základného výskumu, počas ktorého sa využívali najmä longitudinálna a prierezová metóda skúmania.

Práca sumarizuje, analyzuje a interpretuje získané dáta, ale zároveň ponúka i cenné praktické aplikácie poznatkov v praxi, v podobe Testu komunikačného správania pre deti v ranom veku. Test umožňuje hodnotiť jazykové i nejazykové správanie v období 8. – 30. mesiaca života, v niektorých oblastiach hodnotenia je však možné test použiť až do veku 36 mesiacov. Platí to napríklad pre normy v oblasti gramatiky.

Monografia je určená pre všetkých záujemcov o detskú reč – tak o jej teoretický výskum, ako aj o praktickú aplikáciu. Ambíciou autoriek je osloviť bádateľov detskej reči v oblasti lingvistiky, logopédie, psychológie a pedagogiky a rovnako tých, ktorí s deťmi pracujú – pediatrov, logopédov a pedagogických pracovníkov. V neposlednom rade je určená aj rodičom a všetkým tým, ktorých zaujíma detský rečový vývin.
Cena publikácie je 25€
Cena publikácie s platnou študentskou kartou ISIC je 19€

Cvičení pro rozvoj řeči

Lynch Ch., Kidd J., Portál, Praha 2002

It takes two to talk

Manolson A., The Hanen Centre, Toronto, 1992 (ISBN 0-921145-02-0)
Obsah
Táto kniha z produkcie Hanen organizácie je venovaná širokej verejnosti. Veľmi jednoduchým štýlom vysvetľuje rodičom základné stratégie a postupy efektívnej komunikácie v rannom a predškolskom veku. Súčasťou knihy je aj opis piatich vývinových úrovní od narodenia dieťaťa až po tvorbu rozvitých viet. Autorka uvádza veľa konkrétnych aktivít a príkladov ako najlepšie komunikovať s dieťaťom vždy na danej rečovej úrovni. Knihu sprevádzajú početné výstižné ilustrácie, ktoré napomáhajú ľahko pochopiť text a zorientovať sa v ňom. Súčasťou je i podrobný opis aktivít, na pozadí ktorých môžeme reč dieťaťa rozvíjať prirodzeným nenásilným spôsobom. Patria medzi ne hra, činnosti spojené s hudbou, činnosti s knihou, tvorivé aktivity.
Nakoniec je potrebné zdôrazniť, že táto kniha je venovaná všetkým deťom, tak zdravým ako aj rečovo handicapovaným. Aj z tohto dôvodu táto publikácia môže obohatiť každú knižnicu logopéda, ktorý pracuje s deťmi v rannom a predškolskom veku.

Mgr. Kapalková PhD.

Centrum Hanen a jeho aktivity začínajú byť známe aj na Slovensku. Ak by som hlavný cieľ tejto kanadskej organizácie sídliacej v Toronte musela charakterizovať veľmi stručne, použila by som na to slová - učiť najširšiu verejnosť a odborníkov optimálne, vyladene komunikovať so zdravými a hlavne rečovo handicapovanými deťmi v rannom a predškolskom veku. Tento účel pomáhajú napĺňať viaceré aktivity organizácie. Medzi hlavné patria organizovanie kurzov pre rodičov a logopédov a vydávanie odborných publikácií ako aj publikácií pre širšiu laickú verejnosť, ktoré sú zamerané na vývin reči.

Kniha It Takes Two to Talk je venovaná práve širšej laickej verejnosti. Jej kvalitu potvrdzuje i fakt, že od jej prvého vydania bola preložená do mnohých jazykov celého sveta. Text je napísaný veľmi jednoduchým štýlom, tak aby ho pochopili naozaj všetci (rodičia detí, učitelia, opatrovateľky,...). Základnou myšlienkou je presunúť logopedické terapeutické postupy priamo do rodiny a spraviť z blízkych dieťaťa perfektných komunikačných partnerov. To je možné za pomoci podrobného vysvetlenia základných komunikačných pravidiel. Tie sú označené ako 3 P - pozoruj, počkaj, počúvaj. Druhým kľúčovým momentom je podrobné vysvetlenie stratégie NOS - nechaj sa viesť záujmom dieťaťa.

Samozrejme, ak sa z čitateľov majú stať dobrí komunikační partneri, najprv musia prejsť určitým stupňom sebahodnotenia. To znamená reálne uvidieť a hlavne si uvedomiť ako komunikovali s dieťaťom doteraz. Autorka vymyslela priliehavé metafory ako napr. dospelý ako pomocník, ako učiteľ, ako naháňač a pod.. Dôležité je samozrejme spoznať ako sa správa v komunikácii taktiež naše dieťa. Opäť sú naporúdzi priliehavé metafory ako dieťa pasívne, dieťa s "vlastnou agendou", a pod.. Treťou nevyhnutnou zložkou je predstaviť aj laickému čitateľovi základné vývinové stupne jazykových schopností prakticky od narodenia po komunikáciu na úrovni rozvitých viet. Autorka rozlíšila päť úrovní, každú veľmi jasne a stručne charakterizuje. Práve spomínané úrovne pomôžu zvážiť čitateľovi, či dieťa náhodou nevykazuje v oblasti reči výrazné zaostávanie oproti norme. V takom prípade samozrejme prečítanie knihy rodičovi nemôže stačiť. Hanen radí zájsť priamo k nim do centra na podrobnejšie vyšetrenia dieťaťa a následne odporúča odborný kurz pre rodičov, kde všetky spomínané zásady, opisované v tejto knihe, zvládnu pod dozorom a supervíziou odborníkov - logopédov.

V druhej časti knihy autorka pokračuje opisom najprirodzenejšej aktivity všetkých detí - hry. Hra predstavuje i základnú bázu, na pozadí ktorej môžeme prirodzeným spôsobom rozvíjať reč dieťaťa. Opäť je ale dôležité poznať vývinovú následnosť hrových aktivít, čo v knihe nechýba.

Medzi ďalšie zaujímavé činnosti, na pozadí ktorých sa výborne rozvíjajú jazykové schopnosti detí, patria aktivity spojené s hudbou, aktivity spojené s knihami a tvorivé umelecké aktivity. Autorka každej z nich venovala samostatnú kapitolu.

Zrozumiteľnosti knihy pomáhajú výborné ilustrácie. Občas nám tak môže pripomenúť "dobrú kuchársku knihu alebo podrobnú príručku" ako presne komunikovať s dieťaťom na danom vývinovom stupni. A v neposlednom rade sú nápomocné i konkrétne rady a úlohy, ktorými autorka knihy rozhodne nešetrila. Vzhľadom na všetky tieto opísané kvality knihy ju vrelo odporúčam nielen rodičom, ale určite aj všetkým logopédom.
Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.
Katedra logopédie PdF UK
Moskovská 3
Bratislava

Learning Language and Loving It (A Guide to Promoting Children´s Social and Language Development in Early Childhood Settings)

Weitzman E., A Hanen Centre Publication, Toronto, 1992
Obsah
Táto kniha je venovaná logopédom, špeciálnym pedagógom a učiteľom, ktorí pracujú s deťmi v rannom a predškolskom veku. Podobne ako v Hanen publikácii pre rodičov (It Takes Two to Talk) hlavným cieľom je naučiť sa ako efektívnejšie komunikovať s deťmi v triede, či poradni. Autorka nám poskytuje veľa informácií o celkových podmienkach komunikácie, vzájomných interakciách, detských konverzačných štýloch i rolí logopéda alebo učiteľa v komunikácii a taktiež vývinových stupňoch komunikácie dieťaťa. Veľmi cenné sú pozorovacie hárky, ktoré pomáhajú jasne zadefinovať všetky spomínané premenné.

Okrem už známych základných stratégií Hanen programov (pozoruj,počúvaj, počkaj a nechaj sa viesť záujmom dieťaťa) autorka podrobne opisuje ďalšie dôležité zásady (interpretuj, komentuj, imituj,...). Taktiež učí ako pomôcť dieťaťu zvládnuť základné pravidlá konverzácie a veľmi cenný je opis základnej bázy pre komunikáciu vždy v závislosti od konkrétnej vývinovej úrovne reči dieťaťa. Nápomocná je i charakteristika práce s deťmi v skupinkách a opis využívania denných rutín, čo sa javí ako zvlášť efektívny prvok pre jazykové učenie.

Učiteľ i logopéd je zodpovedný za vytvorenie vhodného prostredia a situácie pre konverzáciu s deťmi, a tak zaujímavé sú príklady ako využívať hrové činnosti (symbolická hra, dramatická hra,...). Dôležitý je i opis vývinu jazykových schopností bilingválnych detí.

Posledná časť knihy je venovaná stratégiám a metódam práce v rámci predčitateľského obdobia detí, kde autorka okrem iného uvádza ako sa mení práca s knihou v rozličných vývinových obdobiach detí.
Mgr. Svetlana Kapalková PhD.
Katedra logopédie PdF UK
Moskovská 3
Bratislava

Communication Intervention

Birth to Three. Rossetti, L.M., Sigular, 2001

Opožděný vývoj řeči Dysfázie

Kutálková ,D., Praha, Septima 2002