Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Palatolália a problematika rozštepov

Raná logopedická intervencia u detí s rázštepom pery a podnebia

Zuzana Oravkinová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2010
Ľutujeme, publikácia je vypredaná
Táto publikácia prináša komplexné informácie, ktoré potrebuje logopéd na to, aby mohol začať poskytovať ranú intervenciu deťom narodeným s rázštepom pery a podnebia. Knižka prináša historický vhľad do vývoja tohto nového typu intervencie, podrobný opis symptómov NKS v ranom vývine reči detí s rázštepom a opisuje aj jednotlivé intervenčné metódy prístupu. Logopédi sa dozvedia ako reč detí s rázštepom v ranom veku diagnostikovať a ako ju stimulovať so zámerom predchádzať vzniku vážnej palatolálie. Súčasťou publikácie je aj CD s diagnostickými hárkami a s informačnými materiálmi určenými rodičom.
Cena 17€
Cena s platnou študentskou kartou ISIC je 13€

Velofaryngální dysfunkce a palatolalie. Klinicko-logopedický aspekt.

Kerekrétiová Aurélia, Grada Publishing, a. s., 2008
Obsah
Autorkou monografie je prof. PhDr. Aurélia Kerekrétiová, PhD., ktorá v súčasnosti pôsobí ako vedúca katedry logopédie na PdF UK. Jej vedecko-výskumné zameranie na velofaryngálnu dysfunkciu, palatoláliu, poruchy rezonancie a poruchy hlasu je podporené bohatými skúsenosťami z klinickej praxe. Na 208 stranách monografie je komplexne rozobratá problematika velofaryngálnej dysfunkcie a jej dôsledku palatolálie, pričom sú však obe tieto samostatné nozologické jednotky jasne vymedzené a navzájom odlíšené.
Cenné informácie z oblasti legislatívy a organizácie logopedickej starostlivosti pri spomínaných diagnózach, ako aj praktické rady do každodenného života klientov s velofaryngálnou dysfunkciou a/alebo palatoláliou, či informácie o rôznych modeloch tímovej starostlivosti autorka zhrnula do samostatnej kapitoly pod názvom Manažment intervencie pri velofaryngálnej dysfunkcii a palatolálii.
Publikácia je písaná so zreteľom na potreby ako logopedickej teórie, tak aj logopedickej praxe. Je určená hlavne klinickým a školským logopédom, špeciálnym pedagógom, učiteľom a vychovávateľom, ale aj ďalším odborníkom, ktorí pôsobia v oblasti komplexnej starostlivosti o klientov s orofaciálnym rozštepom a klientov s velofaryngálnou dysfunkciou inej etiológie.
Mgr. Ing. Jana Brnová

A Parent´s Guide to Cleft Lip and Palate

Moller K., Starr C., Johnson S., University of Minnesota Press, Minneapolis, 1990

Cleft Palate & Craniofacial anomalies. Effect on Speech and Resonance

Kummer A.W., Singular Thomson Learning, San Diego, 2000

Múžeme předejít rozštěpům rtu a patra?

Tolarová M. Mosby T., University of the Pacifik School of Dentistry, San Francisco, 2000
Brožúru môžete dostať na Klinike plastickej chirurgie v BA
Autorky pôsobia v americkom San Franciscu a dlhodobo sa zaoberajú problematikou prevencie vzniku rozštepov. Prvá verzia tejto brožúry vyšla v angličtine a španielčine v roku 1999. Autorky v publikácii informujú o vedeckom výskume, ktorý dokázal, že vzniku rozštepu možno predchádzať pomerne jednoduchým spôsobom.
(autor recenzie: Mgr. S. Zacharová)

Rozštepy pery a podnebia

Kokavec R. a kol., vydavateľstvo Timy, Bratislava, 2003
Autor publikácie je plastický chirurg pôsobiaci na Klinike plastickej chirurgie UK v Bratislave. Publikácia je určená predovšetkým rodičom detí s rozštepom pery a/alebo podnebia, ale tiež ostatnej laickej verejnosti.

Monografia podáva základné informácie o rozštepe (vznik, typy rozštepov) a tiež o komplexnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná pacientom s touto diagnózou. Keďže tento typ publikácie dosiaľ absentoval na našom trhu, je vítaným a obohacujúcim prvkom. (autor recenzie: Mgr. S. Zacharová)

Therapy techniques for cleft palate speech and related disorders

Kushner G., Singular Thomson Learning, San Diego, 2001
Obsah
Kniha je vo svojom odbore výnimočná pohľadom na problematiku cez optiku logopéda - praktika. Poteší preto každého logopéda, ktorý hľadá praktické návody ku terapii u detí s rozštepom pery a podnebia. Na solídnej teoretickej báze sumarizuje hlavné ciele intervencie, ponúka pohľad na intervenciu v predverbálnom období vývinu reči, štrukturuje artikulačnú terapiu, opisuje jednotlivé techniky artikulačnej terapie a ponúka kritickú diskusiu k sporným otázkam v tejto problematike.
autor recenzie: Mgr. Z. Oravkinová
Kniha je vo svojom odbore výnimočná pohľadom na problematiku cez optiku logopéda - praktika. Poteší preto každého logopéda, ktorý hľadá praktické návody ku terapii.

Poteší však nielen preto. Táto často citovaná a rešpektovaná autorka pracuje nielen ako logopéd-praktik, ale má aj bohatú výskumnú a publikačnú prax. Pravdepodobne práve preto sa jej v tejto publikácii podarilo s ľahkosťou previesť čitateľa pomedzi údaje z posledných najdôležitejších ýskumov a urobiť z nich praktické závery. Kniha sa odvoláva na "staré známe", ale aj na najnovšie poznatky. Sumarizuje podstatné piliére teórie a hneď ponúka konkrétne konzekvencie pre prax.

Hlavnou obsahovou časťou knihy je pohľad na artikulačnú terapiu u detí s rozštepom pery a podnebia. Autorka jej venuje najviac priestoru i pozornosti. Avšak nielen týmto spôsobom sa autorka snaží zdôrazniť posolstvo svojej knihy: "že artikulačná terapia je najdôležitejším obsahom celej logopedickej intervencie u detí s rozštepom". Týmto posolstvom sa autorka názorovo približuje aj k ostatným renomovaným autorom v tejto problematike.

Dôraz kladie na dobrú diagnostiku symptómov a ukazuje čitateľovi, ako sa vyhnúť úskaliam nesprávneho diferencovania jednotlivých symptómov. Učí, ako rozpoznať typické symptómy už v ranom - predverbálnom vývinovom období a diskutuje možnosti konkrétnych terapeutických techník, ktoré slúžia účelom preventívnej intervencie. Zostavuje jasný plán intervencie a na ňom pomerne podrobný plán artikulačnej terapie. Opisuje jednotlivé techniky artikulačnej terapie a znovu - zachytáva problémové miesta v terapii tak, aby aj logopéd, ktorý je menej skúsený v tejto oblasti, vedel zužitkovať informácie. Skúsenejší logopéd zasa v knihe zažíva stretnutie s kolegom, ktorý sa naozaj delí o vedomosti a skúsenosť. Autorka ho vyzýva ku kritickej diskusii o sporných otázkach v tejto problematike.
Mgr. Oravkinová Zuzana
Klinika plastickej chirurgie UK, FNsP Ružinov
Ružinovská 6
Bratislava

Psychologie myšlení a reči

Vygotskij, Portál, 2004