Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Pre rodičov

   

Kniha pre rodičov detí s rázštepom pery a podnebia

Kardin T. Moller, Clark D. Starr, Sylvia A. Johnson;
Vydavateľstvo: Minnesotskej univerzity, Minneapolis 55414, USA
Vydavateľstvo: Liečreh Gúth, Bratislava, 2008
Už titul udáva, komu je kniha určená. Autori jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom opisujú vznik a typy rázštepov, informujú o jednotlivých oblastiach, v ktorých deti s týmto postihnutím môžu mať problémy. Prijateľným spôsobom vysvetľujú možnosti chirurgickej liečby, liečby nepravidelností chrupu, možnosti riešenia problémov so sluchom a rečou. V neposlednom rade hovoria o psychickom a sociálnom vývine detí s rázštepom a genetickom poradenstve. Kniha takéhoto typu umožňuje rodičom porozumieť danej problematike, súčasne ich vzdeláva a rodičia sa stávajú plnohodnotnými kooperátormi pri liečbe svojich detí.
Knihu vydala Minnesotská univerzita a z anglického originálu ju pre potreby slovenských rodín preložila PhDr. Z. Oravkinová.
autor recenzie: Mgr. Slavka Zacharová

Kniha o detskej reči

Horňáková K., Kapalková S., Mikulajová M., vydavateľstvo Slniečko, Bratislava 2005
Čo ponúka publikácia?
Kniha o detskej reči ponúka viac, ako sľubuje vo svojom názve. Nie je len výkladovou publikáciou, ktorá opisuje detskú reč vo všeobecnosti. Svojim čitateľom ponúka predovšetkým praktickú príručku napomáhajúcu v podpore rýchleho a správneho vývinu detskej reči. Je to kniha najmä o metódach – tzv. komunikačných stratégiách, ktorými je možné veľmi efektívne urýchľovať vývin reči zdravých detí a rovnako aj tých detí, ktoré majú v tejto oblasti vývinové ťažkosti.

Kniha je spracovaná tak, aby ju mohli použiť najmä rodičia pri výchove vlastných detí. Autorkám sa podarilo zrozumiteľným jazykom podať zložitú problematiku vývinu detskej reči tak, aby porozumeli aj neodborníci. Nevyhli sa pri tom ani najdôležitejším aspektom, ktoré formovanie reči determinujú. Publikácia čitateľovi ponúka celostný pohľad na to, akým spôsobom sa myslenie, psychomotorika, hra a reč nepretržite prelínajú a špirálovito navzájom ovplyvňujú po celé obdobie raného dozrievania dieťaťa.

Rodičov, však kniha neponecháva iba v pasívnej role čitateľa. Naopak, nosnou myšlienkou knižky je ukázať práve rodičovi jeho dôležitú úlohu v procese osvojovania reči vlastného dieťaťa. Kniha ponúka systematický návod k tomu, ako krok za krokom s dieťaťom pracovať. Autorky ukazujú, že máme po ruke prekvapujúco jednoduchý a pritom veľmi efektívny nástroj na podporovanie reči detí: je ním správna a zacielená komunikácia rodiča voči svojmu dieťaťu. Rodič sa vďaka knihe dozvedá, ako môže svojou rečou, hrou s dieťaťom, citlivým a pozorným prístupom počas každodenných bežných činností – urobiť takpovediac malý zázrak. Správnym prístupom dokáže pomôcť svojmu dieťaťu rýchlejšie napredovať po schodíkoch rečového vývinu. Knižka, ktorú má v rukách, mu na základe najnovších výskumných údajov presne ukáže, čo čaká jeho dieťa na ďalšom pomyselnom schodíku tohto vývinu.

Publikácia čitateľovi - rodičovi opisuje jednotlivé komunikačné stratégie a spôsob, ako ich môže používať v každodennej interakcii s dieťaťom. Na rodiča sa však pritom nekladú priveľké nároky. Rodič sa má naučiť používať iba niekoľko dôležitých stratégií. Jednotlivé kapitoly potom rodiča postupne prevedú vývinovými zmenami detskej reči a naučia ho vnímať signály narastajúcej komplexnosti reči vlastného dieťaťa. Komunikačné stratégie, ktoré sa už rodič naučil, bude postupne obohacovať a aktualizovať v súlade s prichádzajúcimi vývinovými zmenami.

Porozumenie a zvládnutie tohto prístupu je pre rodičov uľahčené mnohými príkladmi, živými a citlivými kazuistikami a praktickým zoznamom vhodných hier, hračiek a kníh pre každé vývinové obdobie.

Kniha však nie je určená iba pre rodičov. Je výbornou pomôckou aj pre odborníkov – najmä logopédov, ktorí pracujú s deťmi v raných štádiách vývinu reči. Môže poslúžiť ako systematický manuál pre prácu logopéda s rodičom. Kniha odborníkom zároveň ponúka najnovšie poznatky v oblasti vývinu reči slovensky hovoriacich detí a "to najlepšie" z intervenčných prístupov založených najmä na teórii sociálneho interakcionizmu. Cenné je, že teoretické poznatky ihneď nachádzajú svoje uplatnenie v konkrétnom intervenčnom postupe. Práve zručným pretavením teórie do praktickej príručky vypĺňa kniha prázdne miesto v ponuke literatúry so zameraním na detskú reč.

Na záver stojí za povšimnutie, že autorkám sa podarilo vložiť takýto bohatý obsah do jedinej útlej knižky. Umožnil im to jednak dlhodobý výskum reči slovenských detí, štúdium zahraničných prístupov, poradenská, učiteľská a publikačná prax, ale aj vydarené spojenie troch rôznych odborníčok ako autoriek tejto knihy.

Mgr. Zuzana Oravkinová
Logopedická ambulancia
Klinika plastickej chirurgie
FNsP Ružinov, Bratislava
Je tu Mina

Kde je Nina? (ISBN 80-969074-0-9)
Dobrú noc! (ISBN 80-969074-1-7)

Kapalková S., Čejka P., Vydavateľstvo Slniečko, 2004
Čo ponúkajú publikácie?
Jedným z dôležitých predpokladov budovania pozitívneho vzťahu detí ku knihe je nepopierateľne správny výber detskej knihy. Kniha určená najmenšiemu percipientovi - detskému čitateľovi, by mala spĺňať viaceré atribúty. Kvalitné jazykové, kognitívne a výtvarné spracovanie, primerané veku dieťaťa, je jedným z predpokladov úspechu u čitateľa. Primárnym kritériom je vlastne text knihy, teda výber jazykových prostriedkov a spôsob ako autor najmenším čitateľom sprostredkúva informácie, či udalosti. Dobrá kniha prispieva k rozvoju reči a podnecuje dieťa ku komunikácii.

Práve rešpektovanie vývinovej úrovne vnímania, kognitívnych predpokladov dieťaťa a v neposlednom rade vývinovej úrovne reči je prednosťou kníh KDE JE NINA? a DOBRÚ NOC!

Ide o knihy autorky Svetlany Kapalkovej a ilustrátora Paľa Čejku.

Detskú knihu Kde je Nina? uvítajú najmä rodičia detí, ktoré tvoria svoje prvé slová. Pod jednoduchým názvom sa skrýva mnoho odbornej práce a poznatkov z oblasti lingvistiky, logopédie a psychológie. Text je rytmický a výber slov a slovných spojení nie je náhodný, ale vychádza z dlhoročných výskumov detskej reči. Autorka textu, ako logopédka, citlivo vystihla nielen kognitívne potreby dieťaťa objavovať, ale pri výbere slov, slovosledu vo vetách i otázkach, a pri výbere jazykových prostriedkov naplno aplikuje svoje skúsenosti a vedomosti tak, aby bola kniha pre dieťa zrozumiteľná. Dieťa môže počas čítania hľadať Ninu - malé dievča a popri tom si obohatí svoje poznanie o nové slová a činnosti. Otázky a odpovede v texte zodpovedajú vývinovej urovni detí, pre ktoré je kniha určená. Na prvú knihu Kde je Nina? z edície Slniečko nadväzuje kniha pod titulom Dobrú noc! Psychologický moment pred spaním, prípadne strachu z tmy je výstižne výtvarne spracovaný. Jazykovo sú použité primerané gramatické i lexikálne prostriedky vychádzajúce z už spomínaného vývinového modelu reči u slovensky hovoriacich detí. Kniha je určená pre detského čitateľa, ktorý tvorí dvojslovné vety.

Pozitívom oboch kníh je vyváženosť textu a ilustrácií. Ilustrácie jedoznačne vystihujú podstatu daného textu. Autor veľmi dôslednou, náročnou a zároveň jemnou výtvarnou technikou a výberom farieb pomáha k emocionálnemu pochopeniu textu a vystihnutiu podstaty obsahu. Výtvarník citlivo rešpektuje úroveň vnímania detí a nezaťažuje percipienta prílišnou rôznorodosťou obrazov či nadmernou farebnosťou.

Kvalita materiálu detskej knihy zodpovedá hygienickým požiadavkám, ktoré sú na detskú knihu pre deti v ranom veku kladené .

Cieľ autorky, vytvoriť knihy efektívne rozvíjajúce reč dieťaťa v ranom veku, sa bezpochyby podarilo dosiahnuť. Knihy vďačne uvítajú nielen malí čitatelia, ale ocenia ich i rodičia a práci s nimi sa potešia logopédi, učitelia i špeciálni pedagógovia.

Mgr. Hana Laciková, logopédka
ZŠ Jelenia 16
Bratislava - Staré Mesto

A Parent´s Guide to Cleft Lip and Palate

Moller K., Starr C., Johnson S., University of Minnesota Press, Minneapolis, 1990

Cvičení pro rozvoj reči

Lynch Ch., Kidd J., Portál, Praha, 2002

It takes two to talk

Manolson A., The Hanen Centre, Toronto, 1992, (ISBN 0-921145-02-0)

Múžeme předejít rozštěpům rtu a patra?

Tolarová M. Mosby T., University of Pacifik School of Dentistry, San Francisco, 2000
Brožúru môžete dostať na Klinike plastickej chirurgie v Bratislave

Nešikovné dítě

Kirbyová A., Portál, Praha, 2000
všeobecný pohľad na dyspraktické deti

Poruchy pozornosti a hyperaktivita

Munden A., Arcelus J., Portál, Praha, 2002

Předcházíme poruchám učení

Sindelarová B., Portál, Praha, 1996

Rozštepy pery a podnebia

Kokavec R. a kol., vydavatelstvo Timy, Bratislava, 2003

Svépomocný program při koktavosti

Fraser M., Portál, Praha 2000

300 her a cvičení pro úspěšný vstup do školy

Weaver M., Portál, Praha, 2001

Bystré dieťa batoľa (podporujte všestranný rozvoj svojho dieťaťa)

Wolfson, Richard, Ottovo nakladatelství, Praha, 2004

Měsíc po měsíci první rok vašeho dítěte

MacKonochieova, Alison, Svojtka&Co, Praha, 2001

So fordere ich mein Kind so lernt mein Kind richtig sprechen. Merkmale, Ubungen, Hilfen und Spiele

Dietenmeier, Michaela, Steindlmuller-Werz, Erna, Ravensburger, Berlin, 2002