Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Literatúra s odbornou tématikou

Když dítě vidí, co má slyšet.

Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením.
Autorky: Nováková, I., Nováková Schöffelová, M., Mikulajová, M.
Obsah  |  Publikáciu si môžete objednať na: http://www.centrumrozum.cz/objednavka-elkonin
Medzi najpálčivejšie problémy vývinu a vzdelávania detí so sluchovým postihnutím nesporne patrí úroveň ich jazykových schopností, čítania a písania. Preto sa autorky rozhodli spojiť svoje dlhoročné výskumné záujmy v oblasti vývinu jazykových schopností a gramotnosti s praktickými odbornými skúsenosťami na poli logopedickej intervencie. V monografii sa zaoberajú vývinom reči, fonematickým uvedomovaním a osvojovaním čítania u detí so sluchovým postihnutím. Charakterizujú faktory, významne ovplyvňujúce intervenciu. Detailne opisujú špecifiká rozvíjania jazykových schopností a metodický postup tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina u týchto detí v predškolskom a mladšom školskom veku (v knihe sú návody, odkazujúce na českú aj slovenskú verziu metodiky). Priebeh intervencie ilustrujú na viacerých kazuistikách, opísaných v knihe a zobrazených na CD, ktoré je prílohou publikácie. Kniha je určená pre špeciálnych pedagógov, logopédov, školských a poradenských psychológov a ľudí, ktorí sa hlbšie zaujímajú o vývin a vzdelávanie detí so sluchovým postihnutím.

Lada hľadá Š

Autorka: Mgr. Zuzana Jagerčíková, logopedička
Ilustrácie: Dáša Klapitová
Obsah  |  Pomôcku si môžete objednať na: http://www.terapeutickepomocky.sk/kategoria/terapeuticke-karty/lada-hlada-s/
Logopedička Zuzana Jagerčíková s ilustrátorkou Dášou Klapitovou vytvorili logopedickú hru na trénovanie hlásky Š. Hra je určená pre deti, ktoré hlásku Š už vedia vytvoriť, ale ešte ju nepoužívajú. Popri správnej výslovnosti si deti pri hre precvičia pozornosť, postreh, pamäť aj slovnú zásobu. Okrem krásnych autorských ilustrácií obsahuje hra aj príručku s niekoľkými verziami a nápadmi na to, ako ju využiť.

Rapotajú Radka s Robkom

Autorka: Mgr. Milada Bugárová, logopedička
Ilustrácie: Mgr. Michaela Buková
Obsah  |  Pomôcku si môžete objednať na: https://www.kafomet-eshop.sk/product/akcie/rapotaju-radka-s-robkom/1992
Logopedický pracovný zošit je určený pre deti v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Uľahčí a spríjemní deťom nácvik správnej výslovnosti artikulačne najťažšej hlásky R. Deti zošitom sprevádzajú Radka a Robko, ktorí sa tiež usilujú naučiť správne vyslovovať R.

Je koncipovaný postupom, aby s ním bez ťažkostí pracovali rodičia so svojimi deťmi, ktoré majú problém s výslovnosťou hlásky „R“, no bezpochyby ho využijú i logopédi či učitelia. Zošit obsahuje 34 pracovných listov A4, pričom cvičenia sú usporiadané od najjednoduchších k zložitejším. Nájdete v ňom aj niekoľko grafomotorických cvičení, úloh na počítanie a zároveň slúži deťom ako maľovanka.

Obsahuje aj užitočné informácie o tom, prečo je výslovnosť hlásky R taká ťažká, aké sú vhodné prípravné cvičenia pre deti a ako pracovať s týmto zošitom, aby deťom pomohol.

Logopedická intervencia u detí s rázštepom pery a podnebia

Zuzana Oravkinová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo
Cena 33€
Objednať
     

Logopedická diagnostika afázie, alexie a agrafie

Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD., PhDr. Ingrid Wiedermann, PhDr. Marta Egryová
Cena pre členov SAL 75€
pre ostatných 84€
Obsah  | Objednať
Recenze monografie a testu Diagnostika afázie, alexie a agrafie (DgAAA)
V nedávné době se objevilo několik důležitých momentů, které ovlivnily vývoj vyšetřovacího a terapeutického materiálu založeného na konceptu kognitivně-neuropsychologického přístupu k afáziím. První verze testu Diagnostika afázie, alexie a agrafie (DgAAA) z roku 2007 je nyní nahrazen novou verzí, která byla revidována na bázi vyšetření nemalých souborů kontrol bez neurogenních deficitů (N=273) a souboru pacientů s afázií (143). Text publikace je psaný mimořádně srozumitelným způsobem s doplněním konkrétních příkladů použití vyšetřovacího postupu. Současně zmiňuje výsledky současných výzkumů, na jejichž bázi byl vyšetřovací postup Diagnostika afázie, alexie a agrafie vytvořený. Materiál v sobě zahrnuje nejnovější poznatky a výsledky spolupráce autorů působících v oblasti teorie, ale i praxe klinické logopedie. DgAAA si jistě zaslouží své prioritní postavení na Slovensku při vyšetřování pacientů s afázií vzniklé nejenom po cévní mozkové příhodě.
PhDr. Milena Košťálová, PhD.

Logopedická diagnostika afázie, alexie a agrafie. Recenzia
Predkladaná publikácia autorov Prof. PaedDr. Zsolta Cséfalvaya, PhD., PhDr. Ingrid Wiedermann a PhDr. Marty Egryovej predstavuje druhú, rozšírenú a prepracovanú verziu monografie a testu „Diagnostika afázie, alexie a agrafie“. Test sa od jeho prvého vydania pred viac ako 10 rokmi rozšíril v praxi klinických logopédov, a to nielen ako efektívny nástroj na diagnostiku afázie, alexie a agrafie u pacientov po ložiskovom poškodení mozgu, ale aj ako diagnostický nástroj u pacientov s kognitívnou poruchou, demenciou, či Parkinsonovou chorobou. Druhé vydanie prináša okrem podrobne a zrozumiteľne spracovanej teoretickej časti aj rozšírený a detailný systém kvantifikácie výkonov pacientov s afáziou, rovnako ako aj detailný popis výkonov intaktnej populácie.
Mgr. Silvia Mináriková

Logopedická terapia afázie, alexie a agrafie

Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD., doc. PaedDr. Jana Marková PhD., PhDr. Ingrid Wiedermann, PhDr. Marta Egryová
Cena pre členov SAL 35€
pre ostatných 44€
Obsah  | Objednať
Monografia „Logopedická terapia afázie, alexie a agrafie“, od autorov Prof. PaedDr. Zsolta Cséfalvaya, PhD., doc. PaedDr. Jany Markovej PhD., PhDr. Ingrid Wiedermann a PhDr. Marty Egryovej nadväzuje na doplnené nové vydanie testu „Diagnostika afázie, alexie a agrafie“ a testu porozumenia viet, pričom ponúka skúsenosťou overené návody ako postupovať pri terapii afázie na úrovni slov a viet. Prvá časť monografie obsahuje prehľad rôznych terapeutických postupov schematicky spracovaných na úrovni slova, druhá časť je venovaná prezentácii teoretických koncepcií objasňujúcich štruktúru a priebeh jazykových procesov na úrovni vety v norme i patológii. Podrobnejšie sa zaoberá aj reprezentatívnejšími teoretickými koncepciami zameranými na odhaľovanie jazykových deficitov so snahou o ich vysvetlenie. V závere knihy sa nachádzajú ilustrácie terapie porozumenia vetám s jednotlivými krokmi metódy mapovania a terapie produkcie viet u pacientky s Brocovou afáziou ako aj ukážky niektorých typov terapeutických postupov pri poruchách čítania na úrovni viet.
Mgr. Silvia Mináriková

Precvič si R s korytnačkou Trufi - logopedický pracovný zošit

Nikola Lock
Pomôcku si môžete objednať na locknikola@gmail.com
Obsah
Publikácia Precvič si R s korytnačkou Trufi je určená pre všetky deti, ktoré si chcú precvičiť alebo sa naučiť R. Logopédom a rodičom detí tak prináša vítanú pomôcku. V takmer stostranovom plnofarebnom obrázkovom materiáli je spracovaná substitučná metóda jeho vyvodenia, hrové cvičenia a úlohy na grafomotorické precvičovanie.

Logopedický materiál na trénovanie správnej výslovnosti hlások S, Z, C, Š, Ž, Č

Mgr. Mária Košútová, logopedička, ilustrátorka: PaedDr. Eva Staňová
Pomôcku si môžete objednať na www.kafomet-eshop.sk
Obsah
Pracovný zošit je určený pre deti od 3 do 6 rokov a pre staršie deti s poruchami zvukovej roviny reči. Prináša užitočné informácie, pracovné listy, 180 obrázkov na kartičkách, hry na upevnenie výslovnosti sykaviek v slovách, ako aj ilustrované básničky na automatizáciu sykaviek.

Ilustrovaná logopedická rozcvička

Mgr. art. Mgr. Martina Zubáková, PhD., logopedička
Pomôcku si môžete objednať na www.kafomet-eshop.sk
Obsah
Pracovný zošit pripraví artikulačné orgány detí na ľahšie zvládnutie výslovnosti náročných hlások – predovšetkým Č, Š, Ž, C, S, Z, L, R. Je venovaný najmä deťom vo veku 3 – 6 rokov, ktoré ešte nemajú osvojenú čistú výslovnosť. Prostredníctvom jednoduchej ilustrovanej logopedickej riekanky ich hravou formou motivuje k oromotorickým cvičeniam. Fotografie im ukážu, ako si správne rozcvičiť nielen "jazýček". Zošit slúži aj ako maľovanka s krátkou grafomotorickou časťou na rozvoj jemnej motoriky.

Ilustrovaná logopedická rozcvička je určená všetkým, ktorí pracujú s deťmi v predškolskom veku – logopédom, špeciálnym pedagógom, učiteľom MŠ a najmä rodičom, ktorí chcú hravou formou motivovať svoje deti k domácemu cvičeniu.

Šikovný jazýček - logopedická hra

Autorka: Mgr. Mária Košútová, logopedička, ilustrátorka: PaedDr. Eva Staňová
Pomôcku si môžete objednať na www.kafomet-eshop.sk
Obsah
Logopédia zábavne - hra pre deti od 3 do 7 rokov. 90 pevných kariet a námety na 11 hier od logopedičky.
Logopedický materiál rozvíja:
 • slovnú zásobu detí,
 • pamäťové schopností a pozornosť,
 • fonematické (sluchové) uvedomovanie,
 • gramatiku,
 • výslovnosť hlások C, S, Z, Č, Š, Ž.
 • Pre deti od 3 do 7 rokov.
   

Dejove postupnosti I / II

Silvia Minarikova, Infra Slovakia, 2018
Pomôcku si môžete objednať na www.kafomet-eshop.sk Dejove postupnosti I /  Dejove postupnosti II
Obsah
Dejové postupnosti I, II môžu v praxi využiť nielen špecialisti na narušenú komunikačnú schopnosť - logopédi, ale aj špeciálni aj liečební pedagógovia či psychológovia, ako aj pani učiteľky materských škôl. Bez obáv však môžu po nich siahnuť aj rodičia detí. Autorka aj v tomto prípade siahla po oblasti, ktorá zohráva v rečovom vývine dieťaťa významné miesto a teoreticky i prakticky tak zaplnila medzeru na trhu.
Mgr. Silvia Adzimová, klinický logopéd
DIDAKTICKÉ KARTY: Spoznávame prídavné mená alebo aké to je?  DIDAKTICKÉ KARTY: Spoznávame prídavné mená alebo aké to je?  DIDAKTICKÉ KARTY: Spoznávame prídavné mená alebo aké to je?

TRÉNING FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA PODĽA D.B.EĽKONINA
Pregrafemická a grafemická etapa

Druhé prepracované a doplnené vydanie súborného diela od M. Mikulajová,; O. Tokárová; Z. Sümegiová
Pomôcku si môžete objednať na plus.dialog.sro@gmail.com
Obsah
TRÉNING FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA PODĽA D.B.EĽKONINA
Pregrafemická a grafemická etapa, Autori: M. Mikulajová,; O. Tokárová; Z. Sümegiová

Metodika vychádza z vedecky potvrdených poznatkov, čo predurčuje jej obsah a konkrétne metodické postupy. V prvej etape sa u detí rozvíja fonematické uvedomovanie – t.j. pochopenie hláskovej štruktúry slov a schopnosť vedome manipulovať s touto štruktúrou. V druhej, grafémovej etape, ktorá nadväzuje na prvú etapu sa už deti učia písmená. Metodika je primárne určená pre predškolský vek, pre intaktné ale hlavne pre deti z tzv. „rizikových skupín“. Je vhodná aj pre prípravné ročníky ZŠ a ŠS. Druhé vydanie je spracované novými ilustráciami. Je rozšírená o grafémovú etapu.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo tomuto súbornému dielu odporúčaciu doložku a zaradilo ho do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov pre oblasť predprimárneho vzdelávania.

Predajné ceny:
Metodika komplet Metodická príručka (245 str.), Šlabikár 1 (84 str.), Šlabikár 2 (114 str.),
žetóny, kartičky s obrázkami, kartičky s písmenami, okienka s písmenami
Cena: 159,00 €
Samostatne Šlabikár 1: spotrebný materiál pre deti Cena: 14,90 €
Šlabikár 2: spotrebný materiál pre deti Cena: 14,90 €

Ďalšie informácie o publikáciách môžete nájsť na facebookovom profile DIALÓG plus s.r.o..
DIDAKTICKÉ KARTY: Spoznávame prídavné mená alebo aké to je?

DIDAKTICKÉ KARTY: Spoznávame prídavné mená alebo aké to je?

Silvia Mináriková, Infra Slovakia, 2017
Pomôcku si môžete objednať na www.kafomet-eshop.sk
Obsah
Logopédka v špecializačnej príprave, Mgr. Silvia Mináriková, pripravila do logopedickej praxe veľmi cenný diagnosticko-terapeutický materiál „Spoznávame prídavné mená alebo Aké to je?“. Pri jeho tvorbe skĺbila svoje umelecké zručnosti s niekoľkoročnou logopedickou praxou v diagnostike, terapii, poradenstve a prevencii (nielen) porúch vývinu reči. Ambíciou autorky bolo reflektovať medzeru na trhu s reč - rozvíjajúcimi pomôckami. Ako už samotný názov napovedá, materiál je zameraný na rozvoj prídavných mien, predovšetkým na ich odvodzovanie. Obrazovú časť materiálu tvoria farebne ilustrované karty s tematikou jedla, ktoré sú vhodné tak pre prácu s deťmi predškolského i mladšieho školského veku s oneskoreným, narušeným alebo špecificky narušeným vývinom reči (dysfáziou). Využiteľné sú však aj ako stimulačný prvok zdravého vývinu reči u detí v norme. Súčasť materiálu tvorí kvalitne prepracovaná teoretická časť, kde sa čitateľ dozvie o motivácii autorky pri vypracovávaní pomôcky, východiskovej a podstatnej teórii k prídavným menám, ako aj o vývinových medzníkoch pri osvojovaní si prídavných mien v jazykovom systéme dieťaťa. V metodickej časti predkladá Mgr. Mináriková alternatívy, ako možno s pomôckou pracovať. Zdôrazňuje pritom dôležitosť hrového prístupu. Využiteľnosť pomôcky je širokospektrálna, vhodná tak do ambulantnej logopedickej praxe, ako pre pani učiteľky materských škôl či do domáceho prostredia. Autorke aj jej originálnej prvotine želám, aby naplnila cieľ, s akým bola vytvorená a aby sa dobre etablovala v praxi.
Mgr. Silvia Adzimová
klinický logopéd
Učme sa R zábavne

Učme sa R zábavne

Vanda Macáková
Obsah | Ľutujeme, publikácia je vypredaná
Tento zošit je pokračovaním v rozširovaní portfólia pomôcok ku korekcii dyslálií, určených predovšetkým logopedičkám a logopédom. Pre jednoduchšiu prácu so zošitom je v elektronickej podobe, vďaka ktorej si bude môcť každý podľa vlastných preferencií úlohy tlačiť a pracovať s nimi. Zošit ponúka pestrú paletu úloh a hier zameraných na prípravné cvičenia a fixovanie a automatizovanie hlásky R v spoluhláskových zhlukoch TR a DR.
Jedná sa o hru Drak (hrací plán + kartičky - 16 hádaniek, 8 úloh, 12 viet) a CD (zošit vo formáte pdf obsahuje: 13 prac. listov, zoznam slov+48 obrázkov, 3 hry, 2 pexesá, domino; 9 power-pointových prezentácií).

Kognitívno komunikačné poruchy pri demencii

Mária Králová, Zsolt Cséfalvay a Jana Marková
Univerzita Komenského v Bratislave
Cena 25,00 € (členovia 15,00 €)
Objednať

Logopédia

Aurélia Kerekrétiová a kolektív
Univerzita Komenského v Bratislave, 2016
Cena 15,40 € (členovia a študenti s platnou ISIC kartou 12,00 €)
Obsah  |  Publikáciu je možné objednať tu: https://www.cu-istropolitana.eu/produkt/logopedia/
Publikace „Logopédia“ je koncipována jako monografie a je komplexním dílem vystihující všechny základní oblasti poznatků tohoto specifického a náročného vědního oboru. Obsahuje výsledky vlastních výzkumných šetření či publikačních aktivit jednotlivých autorů a je obsahově zaměřena na společné téma, i když specificky uchopené jednotlivými spoluautory v rámci jednotlivých kapitol. Při zachování jednotné struktury členění obsahu má tedy čtenář prostor nejenom k dostatečnému uchopení kvalitně zpracovaného textu, ale díky specifickému, ale přesto racionálnímu vhledu autorů, také ubrat se směrem k cílenějšímu a hlubšímu vhledu do vybrané specifické problematiky. Publikace je spracována na vysoké úrovni, a to jak v tuzemském, tak mezinárodním měřítku.
V Olomouci 12.5.2016
doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

Publikace má charakter vědecké kolektivní monografie, zahrnující komplexní zpracování tématu i nové originální poznatky, získané výzkumnou procedurou. Zpracované téma monografie je vysoce aktuální a je závažným příspěvkem k rozvoji vědeckých poznatků v oblasti logopedie. Svým zaměřením je zacílena na komplexní pohled do oblasti komunikačních poruch, jejich diagnostiky, terapeutického působení a komplexní logopedické intervence a směřována do rukou odborníků, především v oblasti logopedie, psychologie, jazykovědných oborů i medicíny. Také může být cenným zdrojem informací i pro širší odbornou veřejnost, především z oblasti speciální pedagogiky a dalších tzv. pomáhajících profesí.
V Hradci Králové 4.2.2016
doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.

Kapitoly
1. Narušený vývin reči (Marína Mikulajová)
2. Narušená komunikačná schopnosť v multilingválnej spoločnosti (S. Kapalková, L. Palugyaová)
3. Narušenie zvukovej roviny reči – artikulačná porucha, fonologická porucha (Dana Buntová, Marta Gúthová)
4. Palatolália (Aurélia Kerekrétiová)
5. Poruchy hlasu (Aurélia Kerekrétiová)
6. Zajakavosť (Viktor Lechta)
7. Brblavosť (Viktor Lechta)
8. Autizmus (Dana Buntová, Erika Tichá)
9. Mutizmus (Erika Tichá)
10. Špecifické poruchy učenia (Marína Mikulajová)
11. Dyzartria (Zsolt Cséfalvay, Ľudmila Mičianová, Jana Marková)
12. Afázia (Zsolt Cséfalvay)
13. Jazykové deficity pri demencii (Ivica Bauerová, Zsolt Cséfalvay, Jana Marková)
14. Poruchy prehĺtania (Miriam Vedrödyová, António .Schindler)
15. Narušená komunikačná schopnosť osôb s poruchou sluchu (Viera Nádvorníková)
16. Kochleárna implantácia (Daniela Hudecová)
17. Augmentatívna a alternatívna komunikácia (Martina Kukumbergová, Zsolt Cséfalvay)

Logopedická propedeutika

Aurélia Kerekrétiová a kolektív
Univerzita Komenského v Bratislave, 2016
Obsah  |  Publikáciu je možné objednať tu: https://www.cu-istropolitana.eu/produkt/logopedicka-propedeutika/
Publikace je dílem kolektivu sedmi spoluautorů vedených prof. Aurélií Kerekrétiovou. Jedná se o ucelené dílo, které vystihuje vybrané bazální poznatky široce multidisciplinárního vědního oboru logopedie. Syntetizuje propedeutické medicínské, přírodovědné a lingvistické vývojové poznatky, které jsou nezbytné pro vstup do pochopení významnosti, složitosti a komplexnosti oboru. Každá kapitola reflektuje hlavní teoretické zaměření i praktickou působnost jednotlivých odborníků, kteří se ve všech případech na zpracovávaná témata dlouhodobě zaměřují. Odborná, vědecká i didaktická úroveň publikace „Logopedická propedeutika“ je jak v tuzemském, tak mezinárodním měřítku zpracována na vysoké úrovni.
V Olomouci 2.2.2016
doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

Text vysokoškolské učebnice Logopedická propedeutika je komplexním zpracováním vysoce aktuálního tématu - rozvoje víceoborové propedeutické oblasti pro adekvátní a z hlediska poznatků jednotlivých oborů akceptované odborné zázemí oboru logopedie.
Významným pozitivním aspektem publikace je zapojení souhrnu propedeutických témat, která nebyla do současnosti dostatečně reflektována, jde především o problematiku akustiky hlasu a řeči a kapitoly, věnované oblasti komunikace, poradenství a managementu v oblasti logopedie. Vzhledem k svému aktualizovanému a inovativnímu pojetí může být publikace, mimo svůj primární studijní účel, také cenným zdrojem informací pro odborníky v oblasti logopedie i širší odbornou veřejnost, především z oblasti speciální pedagogiky a dalších tzv. pomáhajících profesí.
V Hradci Králové 4.2.2016
doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.

Obsah schematický - základné delenie po kapitolách
I. ÚVOD DO LOGOPÉDIE
1. Základné poznatky o logopédii (Viktor Lechta)
2. Základné poznatky z anatómie a fyziológie rečovej komunikácie (Daniela Ostatníková)
3. Základy akustiky hlasu a reči (Marek Frič, Viera Miššíková)
4. Základy lingvistiky (Jana Marková)
II. VÝVIN REČI
5. Vývin jazykovej schopnosti detí v ranom veku (Svetlana Kapalková)
6. Bilingvizmus a vývin jazykových schopností detí v ranom veku (Svetlana Kapalková)
7. Vývin jazykových schopností detí v predškolskom a mladšom školskom veku (Svetlana Kapalková, Lýdia Vencelová)
III. KOMUNIKÁCIA, LOGOPEDICKÉ PORADENSTVO A MANAŽMENT
8. Komunikácia v logopédii (Aurélia Kerekrétiová)
9. Logopedické poradenstvo (Aurélia Kerekrétiová)
10. Logopedický manažment (Aurélia Kerekrétiová)

Spoznávame slovesá

Anastázia Kormanová
Infra Slovakia, 2016
Obsah
24 odolných laminovaných didaktických kariet (14 × 14 cm) s ilustráciami kľúčových slovies (napr. jesť, spať, umývať si ruky, umývať si zuby, kresliť, obúvať sa, čítať, ukazovať, bicyklovať sa...) Pre deti od 2 do 6 rokov a staršie deti so špeciálnymi potrebami. Súčasťou balenia je krátka metodika s námetmi na hry od klinickej logopédky. Hra s kartami podporuje: slovnú zásobu dieťaťa, vyjadrovacie schopnosti, správne používanie slovies.

Orofaciálna a bazálna stimulácia

Adelaida Fabiánová
Vydavateľstvo Tobiáš, 2014
Obsah
Práca je primárne zameraná na rozvíjanie a posilňovanie predrečových schopností vrátane správneho spôsobu a techniky prijímania potravy u detí, ktoré sú vo vývine ohrozené, alebo majú v rôznej miere poškodený centrálny nervový systém. Vhodné a optimálne kombinácie špecifických metód a techník intraorálnej a orofaciálnej stimulácie sú doplnené podpornými technikami bazálnej stimulácie. Tieto umožňujú deťom komplexnosť vnímania čím sa v konečnom dôsledku rozvíjajú nielen ich primárne predverbálne, ale aj komunikačné schopnosti.
Súčasťou práce je aj informatívny prehľad fyziologického vývinu detí ako i varovné signály poukazujúce na ich odchýlny psychomotorický vývin. Praktické a konkrétne odporúčania (fotografie, ilustrácie), poznatky z praxe a návrhy k vykonávaniu terapie vo vzťahu k veku a pohlaviu, spôsobe a technike kŕmenia či výber alternatívnych stimulačných pomôcok smerujú k pozitívnemu terapeutickému efektu.
PaedDr. Adelaida FÁBIANOVÁ

Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých

Zsolt Cséfalvay, Viktor Lechta a kol.
Portál: Praha, 2013, 228s.
Obsah
Kapitoly:
 1. Špecifiká diagnostiky NKS u dospelých (prof. Lechta)
 2. Diagnostika porúch fluencie (prof. Lechta)
 3. Diagnostika porúch hlasu (prof. Kerekrétiová, dr. Krasňanová)
 4. Diagnostika afázie (prof. Cséfalvay, dr. Košťálová)
 5. Diagnostika dyzartrie (prof. Cséfalvay, Ing. Mekyska, dr. Košťálová)
 6. Diagnostika NKS pri demencii (doc. Marková, prof. Cséfalvay)
 7. Diagnostika pri operáciách mozgu pri vedomí (dr. Šteňová, dr. Šteňo)
 8. Diagnostika kognitívnych funkcií (doc. Preiss).
Diagnostike narušenej komunikačnej schopnosti u dospelých ľudí vcelku ako špecifickému fenoménu sa u nás doposiaľ nevenovala adekvátna pozornosť. Popritom štatistiky v celosvetovom meradle dokazujú známy trend, ktorý sa všeobecne eviduje ako starnutie populácie: čoraz viac ľudí sa dožíva tzv. seniorského veku. Jedným z najčastejších problémov, ktoré dospelá/ seniorská populácia má, sú problémy s komunikáciou. Nedávno publikované údaje z USA, kde sa tomuto problému venujú dlhodobo, dokazujú, že až približne 20% klientely logopédov tvoria ľudia s narušenou komunikačnou schopnosťou starší ako 60 rokov. Aj odborné publikácie sa tam preto vo zvýšenej miere zacieľujú na túto oblasť. V našom regióne dosiaľ zhrňujúca monografia, orientovaná na narušenú komunikačnú schopnosť dospelých ľudí nevyšla. Publikácia, ktorú práve predkladáme zainteresovaným čitateľom, je preto pilotnou monografiou zaoberajúcou sa dôležitou súčasťou tejto problematiky u nás: ide o špecifiká diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti u dospelých ľudí. Je totiž logické, že ak chceme komplexne riešiť spomínaný problém, musíme začať práve diagnostikou, ktorá je nevyhnutnou vstupnou fázou našej intervencie. Adresátmi, ktorých chceme touto monografiou osloviť, sú predovšetkým logopédi, neurológovia, psychiatri, otorinolaryngológovia, psychológovia, príslušníci ďalších pomáhajúcich profesií. V rámci transdisciplinárneho prístupu participujú na starostlivosti o dospelých ľudí s narušenou komunikačnou schopnosťou a často sú bezradní hneď pri prvom kontakte - ak treba zistiť čo najprecíznejšie druh, stupeň a formu narušenia a určiť diagnózu dospelého človeka/seniora s narušenou komunikačnou schopnosťou. Spomedzi rôznych druhov narušenej komunikačnej schopnosti sme do našej monografie vybrali tie, s ktorými sa spomínaní experti stretávajú najčastejšie, resp. s ktorými zvyknú mať pri diagnostikovaní najväčšie problémy. Po nevyhnutnom úvodnom vstupe, zacielenom na stručné vymedzenie fenoménu narušená komunikačná schopnosť a špecifík jej diagnostikovania u dospelých ľudí, je v nadväzujúcich kapitolách diagnostikovanie jednotlivých druhov narušenej komunikačnej schopnosti spracované podľa jednotného algoritmu. Každý zo spracovaných druhov je najprv prezentovaný v jeho základnej charakteristike (vymedzenie, incidencia, prevalencia, etiológia, klasifikácia); nadväzujú špecifiká jeho diagnostikovania, konkrétne metódy a techniky diagnostikovania v našom regióne a v zahraničí a napokon odporúčania pre prax s prehľadom najdôležitejšej súvzťažnej odbornej literatúry. Našim zámerom je poskytnúť týmto spôsobom čitateľovi prehľadný obraz o diagnostikovaní, pričom jednotný algoritmus umožňuje pohodlnú vzájomnú komparáciu spôsobov diagnostikovania prezentovaných druhov narušenej komunikačnej schopnosti. Je logické, že jednotlivé druhy narušenej komunikačnej schopnosti sú u nás i v zahraničí rozpracované na rozličných úrovniach. Napríklad najviac je rozpracovaná afaziológia; diagnostika iných druhov narušenej komunikačnej schopnosti (napr. diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti pri demencii) zažíva v súčasnosti štádium veľkého rozmachu. Naša monografia tento stav viac-menej verne odzrkadľuje.
Editori

Neurodegenerativní onemocnění

Robert RUSINA, Radoslav MATĚJ a kol.
Mladá fronta: Praha, 2014. 360s.
Obsah
Prakticky zameraná publikácia je určená neurológom, psychiatrom, geriatrom, psychológom, logopédom a ďalším záujemcom o problematiku neurodegeneratívnych ochorení.

Súhrnný pohľad vymedzuje definíciu a základné charakteristiky neurodegenerácií. Prehľadne a prakticky sú diskutované etiopatologické, klinické, neuropsychologické a neuroradiologické aspekty spolu s neuropatologickými nálezmi u najčastějších ochorení: mierna kognitívna porucha a Alzheimerova choroba, demencia s Lewyho telieskami, frontotemporálne demencie, progresívna afázia, Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba, progresívna supranukleárna obrna, kortikobazálna degenerácia, multisystémové atrofie, ochorenie motorického neurónu, prionové ochorenia a veľa ďalších. Pozornosť je venovaná terapeutickým prístupom spoločným pre prejavy demencie a parkinsonizmu (farmakologické i nefarmakologické intervencie, liečba komplikácií, preventívne možnosti) i špecifickým prístupom u jednotlivých ochorení.

Autorom troch kapitol je prof. Zsolt Cséfalvay: Poruchy reči pri neurodegeneratívnych ochoreniach, Primárna progresívna afázia, Komunikácia s pacientom s neurodegeneratívnym ochorením.

Demencia

Lívia Vavrušová a kol.
Martin: Osveta, 2012, 180s.
Obsah
Publikácia venovaná aktuálnej a tiež naliehavej téme demencie je napísaná kolektívom autorov lekárov a logopédov. Podrobne popisujú v samostatných kapitolách rôzne typy demencií, ktorých prevalencia sa vekom zvyšuje v súčasnej starnúcej populácii. Publikácia má 180 strán rozdelených do siedmich kapitol.

Autori opisujú najčastejšie typy demencií: Alzheimerovu chorobu (Vavrušová), demenciu s Lewyho telieskami (Mátéffyová), dementiu paralytica (Trebulová, Forgáčová), frontotemporálnu lobárnu degeneráciu (Šutovský). Kráľová, Vajdičková predstavujú hodnotiace škály v diagnostike a diferenciálnej diagnostike demencií. Posledná kapitola knihy sa venuje účinkom doplnkov výživy na kognitívne funkcie.

Autormi najrozsiahlejšej kapitoly publikácie s názvom „Narušená komunikačná schopnosť pri demencii“ sú logopédi (Cséfalvay, Marková, Hrubá). Pri jej vytváraní sa im podarilo zosumarizovať veľké množstvo aktuálnej a relevantnej literatúry. V súčasnosti nie je v slovenskej logopédii spracovaná problematika narušenej komunikačnej schopnosti pri demencii a práve z tohto dôvodu predstavuje táto kapitola súhrn najpodstatnejších informácií o kognitívno-komunikačných poruchách pri tomto ochorení.

Ponúka teoretický koncept spracovania jazykovej informácie nielen na úrovni slova, ale aj na úrovni vety a textu. Zároveň poskytuje informácie, ako sa prejavujú deficity spracovania jazykovej informácie na jednotlivých úrovniach pri demencii.

Autori v tejto kapitole venujú pozornosť popisu prejavov narušenej komunikačnej schopnosti pri jednotlivých druhoch demencie (Alzheimerova choroba, vaskulárna demencia, frontotemporálna lobárna degenerácia, demencia s Lewyho telieskami a Parkinsonova choroba s demenciou). Časť diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti pri demencii sa zameriava na diagnostiku kognitívnych deficitov a tiež jazykových a rečových procesov. Autori stručne popisujú vhodné a citlivé diagnostické nástroje na zachytenie spomínaných deficitov. Najpodstatnejšie informácie sú zhrnuté v tabuľkách a grafoch čo sprehľadňuje a zjednodušuje čítanie tejto publikácie. Kniha je venovaná najmä lekárom, špeciálnym pedagógom, psychológom a logopédom, ale aj iným odborníkom. Veľkým prínosom je práve pre logopédov, ktorí sa venujú pacientom s neurogénnymi poruchami komunikácie, medzi ktoré patrí aj narušená komunikačná schopnosť pri demencii
Mgr. Júlia Čunderlíková, Katedra logopédie, PdFUK

Kognitívne funkcie a ich rehabilitácia v klinickej praxi 2

Šteňová Veronika, Ostatníková Daniela
Obsah  | Ľutujeme, publikácia je vypredaná
Do rúk logopédov, lekárov, psychológov, liečebných pedagógov a špeciálnych pedagógov sa dostáva nová publikácia, ktorá obsahovo nadväzuje na prvú časť úspešnej publikácie „Kognitívne funkcie a ich rehabilitácia v klinickej praxi“. Klinická logopédka Veronika Šteňová a neurofyziologička Daniela Ostatníková pripravili pre prax publikáciu, ktorá opäť veľmi prístupným spôsobom približuje čitateľom zložité fenomény fungovania mozgu.

V teoretických kapitolách prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. informuje čitateľov o vývine mozgu, o vyšších nervových funkciách s akcentom na emócie, sociálnu kogníciu, akademickú inteligenciu a kreativitu. Osobitnú pozornosť venuje aj špecifickosti hemisfér v mozgových funkciách a lateralite frontálneho laloka. Je to oblasť, ktorej sa autorka dlhé roky výskumne venuje a preto môže ponúknuť moderný pohľad súčasného vedeckého poznania na vývin kognitívnych funkcií človeka a ich vzájomnú prepojenosť.

PhDr. Veronika Šteňová, PhD. rozšírila pôvodný intervenčný arzenál o množstvo nových úloh (vo forme štruktúrovaných pracovných listov). Aj v tejto časti je krátky súhrn informácií, ako postupovať pri práci s týmito pracovnými listami. Novinkou druhej časti sú pracovné listy, ktoré sú zamerané na rozvoj kreatívneho myslenia v súvislosti s komunikačnými schopnosťami klienta.

Hoci od vydania prvej časti publikácie „kognitívnej rehabilitácie“ uplynuli len dva roky, autorkám sa podarilo získať mimoriadne cennú spätnú väzbu od kolegýň a kolegov z klinickej praxe. Otázky a pripomienky z praxe preto formulovali do niekoľkých otázok (prakticky aj teoreticky orientovaných), na ktoré potom odpovedajú, čím sa snažili ešte presnejšie usmerniť tých, ktorí tento materiál budú aplikovať v praxi.

prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.

Aphasia and Related Neurogenic Communication Disorders

Ilias Papathanasiou, Patrick Coppens, Constantin Potagas

Když naše díte nemluví plynule

Lechta Viktor, Králiková Barbara, vydavateľstvo Portál s.r.o., 2011
Kniha je určená predovšetkým rodičom detí s neplynulosťou reči. Cieľom prírčky je odpovedať na najčastejšie otázky, s ktorými sa autori stretávali počas svojej terapeutickej a poradenskej praxe: čo býva príčnou neplynulosti v reči a ako sa prejavuje, o akú diagnózu sa môže jednať, ako dieťaťu s neplynulosťou pomôcť, kde získať ďalšie informácie.

Afázia - diagnostika, klasifikácia, terapia

Anna Hrnčiarová, vydavateľstvo Kalligram spol.s.r.o., Bratislava, 2010
Často sa strávame s ľuďmi bez rozdielu veku, korí stratili schopnosť rozumieť reči, stratili vlastne to, čo ich robí ľuďmi - reč. Proces obnovy tejto schopnosti si nevyhnutne vyžaduje vedenie vysoko kvalifikovaných špecialistov. Autorka knihy si uvedomuje túto skutočnosť a v rámci problematiky chce oboznámiť odbornú verejnosť ( klinických logopédov,psychologógov, neurológov, psychiatrov )a ďalších s vedeckými základmi školy A.R. Luriju, zakladateľa neuropsychológie a jeho nasledovníkov(Ľ.S. Cvetkova). Kniha mapuje spracovanie problematiky afázie od diagnostiky cez jej klasifikáciu až po terapiu a jej efektivitu. Obsahuje aj obrazovú prílohu, ktorá je koncipovaná tak, aby poslúžila pri práci s dospelými aj detskými pacientmi.

Metódy v klinickej dysfagiológii

Sönke Stanschus , vydavateľstvo Kalligram spol. s.r.o., 2010
Preklad Barbora Bunová
Čo ponúka publikácia?
Dr. Barbora Bunová pracuje ako klinická logopedička v Neštátnej ambulancii klinickej logopédie v Skalici a v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP – FN v Ružomberku na Neurologickej klinike ako afaziológ a dysfagiológ. Od roku 2002 sa venuje oblasti dysfagiológie. Teoretické poznatky a praktické zručnosti v tejto oblasti získala v rámci stáží na Foniatricko-logopedickom oddelení AKH Univerzitnej nemocnice vo Viedni pod vedením prof. Dr. Bigenzahna a na logopedickom oddelení SRH kliniky v Karlsbade Langensteinbachu pod vedením Sönkeho Stanschusa M.A. Tam získala aj certifikát z videofluoroskopie. Ako prvý klinický logopéd na Slovensku začala v roku 2005 vyšetrovať dysfágie videofluoroskopicky na rtg. oddelení v NsP v Skalici. Poskytuje logopedickú intervenciu tak deťom, ako aj dospelým pacientom s neurogénnou a štrukturálnou dysfágiou. Je členkou Prezídia Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, zodpovedná za vzdelávanie ambulantných zložiek a je podpredsedníčkou Sekcie klinickej logopédie pri Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku.

Dysfagiológia je mladá veda, no záujem o ňu je nebývalý, pretože množstvu pacientov (dospelých aj detí) s poruchami prehĺtania vracia nádej na komfortnejší život a často im život aj zachráni. Po publikáciách, ktoré by sa zaoberali diagnostikou a terapiou dysfágie, je v súčasnosti veľký dopyt u nás rovnako ako vo všetkých postkomunistických krajinách. Nie je ich však veľa. Minulý rok vyšla v Čechách v slovenčine aj v češtine prvá kniha, ktorej hlavnou témou sú poruchy prehĺtania. Jej editorom je Miroslav Tedla.

Publikácia je v našom prostredí druhá v poradí a je prvotinou nemeckého klinického logopéda a lingvistu Sönkeho Stanschusa, ktorý už medzičasom napísal z tejto multidisciplinárnej oblasti ďalšie knihy. Veríme, že po tejto knihe s nádejou siahnu nielen odborníci (neurológovia, logopédi, psychológovia a i.), ale aj pacienti, ich blízki či široká verejnosť, u ktorej sa rozvíja záujem o kultúru a pestovanie osobného zdravia.

Koktavosť

Viktor Lechta, vydavateľstvo Portál, 2010
Rozšírené a podstatne prepracované vydanie knihy popredného odborníka je súhrnom súčasných poznatkov o zajakavosti, ktorá predstavuje narušenie komunikačnej schopnosti.
Uvádza prehľad porúch plynulosti reči a východiská pre ich hodnotenie, súčasné poznatky o príčinách a vývoji zajakavosti, pravidlá a metódy pre ich diagnostiku. Veľká pozornosť je venovaná princípom a metódam terapie s dôrazom na súčasné trendy a prístupy. Autor predstavuje koncepciu integratívnej terapie zajakavosti a rôzne techniky a programy. Podrobne sú prebrané špecifiká diagnostiky a terapie u zajakavosti incipientnej, fixovanej a chronickej. Kniha je určená logopédom, špeciálnym pedagógom, psychológom a tiež ľuďom trpiacich zajakavosťou, alebo ich blízkym.

Základy inkluzivní pedagogiky

Viktor Lechta a kolektív, vydavateľstvo Portál s.r.o., Praha, 2010
Čo ponúka publikácia?
Dieťa s postihnutím, narušením a ohrozením v škole.Vývoj pedagogických odborov, najmä špeciálnej pedagogiky, je v posledných rokoch ovplyvnený postupným prechodom trendu integrácie do celosvetového trendu inklúzie v pedagogickom procese. Zatiaľ čo, pri integrácii išlo o prispôsobenie dieťaťa s postihnutím potrebám školy, cieľom inklúzie je viac prispôsobiť edukačné prostredie všetkým deťom. Koncept inkluzívnej pedagogiky bol v roku 2006 schválený Valným zhromaždením OSN. Kolektív autorov - odborníkov príslušných odborov sa v tejto publikácii venuje aplikácii tohto konceptu v podmienkach stredoeurópskeho regiónu, a to nielen z hľadiska špeciálnych východísk, ale hlavne z dlhodobého hľadiska.
Teoretikov, ale i súčasných a budúcich praktikov, venujúcich sa edukácií detí s postihnutím, narušením a ohrozením v bežných školách, iste zaujme publikácia, vydaná vydavateľstvom Portál. Kolektív autorov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Nemecka pod vedením profesora V. Lechtu, v nej približuje inkluzívny trend, vychádzajúci z konceptu inkluzívnej pedagogiky, schváleného Valným zhromaždením OSN v roku 2006.
Inkluzívne vzdelávanie je dlhodobý proces, ktorý je v našich podmienkach ešte len na začiatku. V súčasnosti sa, v realizujúcom integračnom trende, musí dieťa s postihnutím prispôsobiť požiadavkám školy. Tým sa podstatne líši od skutočnej podstaty inklúzie, ktorej cieľom je úplne prijatie každého dieťaťa ako člena školskej komunity a naplnenie filozofie „škola pre všetkých“, zabezpečujúca/prispôsobujúca edukačné prostredie všetkým deťom.
Recenzovaná monografia obsahuje české texty, štruktúrované do dvoch častí: všeobecnej a špeciálnej, ktoré čitateľa nielen informujú, ale aj motivujú k premýšľaniu a diskusiám. Prvá všeobecná časť je teoretickým jadrom práce a tvorí ju 10 kapitol. Druhá špeciálna časť je zameraná aplikačne-prakticky, obsahuje 13 kapitol. Súčasťou monografie je príloha, v ktorej čitateľ nájde charakteristiku oftalmologických diagnóz so zameraním na vyučovanie telesnej výchovy a iných pohybových aktivít žiakov so zrakovým postihnutím, i dôležité oficiálne dokumenty: medzinárodné dokumenty, zákony v Českej i Slovenskej republike týkajúce sa edukácie.
Autori publikácie predstavujú heterogénnu skupinu so spoločným cieľom, vychádzajúceho z humanistických princípov. Odborníci i praktici prinášajú svoj pohľad, postrehy, skúsenosti, výsledky výskumov a čitateľovi poskytujú pilotné východiská, analýzy, postupy pri uplatňovaní dlhodobého inkluzívneho trendu z viacerých pohľadov.
Editor V. Lechta, v úvodnej kapitole všeobecnej časti, vymedzuje základné pojmy, ponúka stručný prehľad prístupov k jedincom s postihnutím, ciele a možnosti inkluzívnej pedagogiky. Ďalej sa venuje komponentom inkluzívnej pedagogiky, vyžadujúcich najakútnejšie riešenia (etický, sociologický, profesijný, politický a aplikačný), ovplyvňujúcich jej trendy a perspektívy. Dá sa povedať, že jeho príspevok tvorí teoretické východisko, na ktoré nadväzujú ďalšie historické, výskumné, teoretické i aplikačné veľmi hodnotné texty, sumarizujúce problematiku inkluzívnej pedagogiky a s ňou súvisiacou medzinárodnou spoluprácou.
V druhej kapitole P. Zászkaliczky oboznamuje čitateľa s chápaním pojmu „postihnutie“: interakčným modelom postihnutia, zmenami paradigmy – od segregácie k inklúzií, sociálnymi dimenziami postihnutia, ktorá sa prejaví hendikepom iba vtedy, keď sa človek trvalo ocitne v nevýhodnej situácií.
B. Kudláčová v nasledujúcom texte ponúka komplexné, prehľadné spracovanie edukácie jedincov s postihnutím v antropologickom kontexte od antiky po súčasnosť. V prehľadnej tabuľke uvádza historický vývoj pedagogiky a špeciálnej pedagogiky spolu s ich typickými prístupmi, vyúsťujúci do vzniku inkluzívnej pedagogiky a inkluzívneho prístupu.
L. Požár sa v štvrtej kapitole zameriava na sociálnopsychologické východiská inkluzívnej pedagogiky: chápanie hodnôt, postoje spoločnosti k ľuďom s rôznym druhom postihnutia i naopak, a na zvláštnosti socializácie. Ponúka aj príklady z praxe v oblasti socializácie ľudí so sluchovým a zrakovým postihnutím.
Piata kapitola má lekársky podtext. D. Ostatníková v nej odhaľuje biologické zákonitosti fungovania ľudského mozgu, ktorý je fyzickým korelátom myslenia, správania, konania a poznávania. Autorka odporúča ponúknuté poznatky uplatniť v praxi pri včasnej diagnostike a modifikácií prístupu k ľuďom s PNO, a tak výrazne zlepšiť kvalitu ich života. M. Horňáková upozorňuje na skutočnosť, že sme v tejto oblasti iba na ceste. Nabáda do diskusií, pretože otázok, na ktoré treba odpovedať je stále dosť. Čitateľa oboznamuje s pedagogickým odborom liečebná pedagogika, odpovedajúcim o.i. na otázky: kto je človek v ťažkých životných situáciách; čo je príčinou, prejavom a dôsledkom sťažených okolností vývinu, porúch zdravia a správania, konania z pohľadu pedagogiky; čo podporuje zdravie a aké formy pomoci existujú. V praxi sa zameriava na rozvíjanie kompetencie klienta žiť svoj život a riešiť svoje problémy, pričom využíva pohyb, zamestnanie, hry, tvorivé individuálne/skupinové a komunitné aktivity.
Siedma kapitola zaujme najmä učiteľov. O. Matuška a T. Jablonský v nej venujú pozornosť východiskám inkluzívnej didaktiky: základným vymedzeniam, aktérom i procesu inkluzívnej edukácie, ktorými sú strategické ciele, didaktické zásady, modely, koncepty a programy inkluzívnej edukácie. Kapitolu uzatvára T. Jablonský prezentovaním kooperatívneho učenia ako jednu z relevantných súčastí inkluzívnej edukácie.
Výchovou detí s postihnutím, narušením a ohrozením (s PNO) vo voľnom čase sa zaoberá N. Lohynová-Bizová, poukazujúc na hodnotový rozmer, funkcie, princípy, perspektívy inkluzívnej výchovy vo voľnom čase. Podkapitola, ktorá sa venuje špecifikami výchovy detí s PNO v školskom klube (školní družine) v inkluzívnych podmienkach, zaujme najmä vychovávateľov a pracovníkov rôznych centier, venujúcich sa deťom, mládeži vo voľnom čase.
Deviatu kapitolu napísala A. Leonhardt a porovnáva v nej koncepty inkluzívnej pedagogiky v rôznych krajinách, nielen v priemyselných ( Nemecko, Anglicko, Kanada, USA) ale aj v rozvojových (Angola, Etiopia, Benin, Nepál). V úvode čitateľovi predkladá historický vývoj, štatistické údaje a formy školskej integrácie, ktoré neskôr približuje pomocou vybraných príkladov z jednotlivých krajín.
Posledná kapitola prvej všeobecnej časti obsahuje texty V. Lechtu a M. Vítkovej, zaoberajúce sa špecifikami realizácie inkluzívnej edukácie jednotlivo v Českej a Slovenskej republike: pedagogicko-psychologické poradenské služby, inkluzívne/integračné a špeciálne edukácie, príprava učiteľov a špeciálnych pedagógov pre inkluzívnu školu.
Predchádzajúce odborné texty, sprehľadnené a zjednodušené tabuľkami, schémami spolu s nasledujúcimi aplikačno-prakticky zameranými tvoria jeden hodnotný celok, ktorý určite ocenia súčasní i budúci pedagógovia a iní odborníci pracujúci v edukačnom, poradenskom prostredí v Českej aj Slovenskej republike. Čitateľ v špeciálnej časti nájde kapitoly expertov, venované „klasickým“ postihnutiam a narušeniam, ale v súlade s moderným trendom primárnej a sekundárnej prevencie, i rôznym ohrozeniam optimálneho vývinu dieťaťa. Pri vymedzovaní jednotlivých druhov postihnutí a narušení autori používajú Medzinárodnú klasifikáciu chorôb WHO. Každá kapitola je osobitná, ale i napriek tomu nájdeme vo všetkých veľa podobností (všetky kapitoly sú spracované podľa jednotného algoritmu): zameriavajú sa na zvláštnosti, podmienky i odporúčania pri inkluzivnej edukácií detí s konkrétnym postihnutím, narušením a ohrozením.
Na zrakové postihnutie sa zameral J. Šimko a M. Šimko, ktorí vo svojej kapitole ponúkajú i stručné štatistické údaje a praktické poznatky, skúsenosti, postrehy z integrácie detí so zrakovým postihnutím v bežnej MŠ, ZŠ. Podobne M. Romančíková a M. Schmidtová spracovali edukáciu detí so sluchovým postihnutím. Telesnému postihnutiu, chorobám a zdravotným oslabeniam sa venuje trinásta kapitola, autorkou ktorej je E. Kollárová. Mentálne postihnutie spracoval J. Hučík a posledné „tradičné“ postihnutie, ktorým je autizmus a pervazívne vývojové poruchy A. Šedibová, K. Vladová.
Nasledujúce kapitoly stručne oboznamujú čitateľa s ďalšími postihnutiami, narušeniami a ohrozeniami. V. Lechta, A. Kerekrétiová a B. Králiková spracovali zvláštnosti inkluzívnej edukácie žiakov v mimoriadne heterogénnej kategórií - s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS). V podkapitolách sa venujú: zajakavosti, poruchám hlasu, dyslálii. O. Zápotočná ponúka zamyslenie sa nad príležitosťou prehodnotiť tradičné prístupy v edukácií, dlhodobo praktizované v našich podmienkach, z pohľadu špecifických porúch učenia, ktoré diagnostikovali mnohým deťom v súčasných školách. M. Horňáková prispela do monografie ďalším textom, zameraným na poruchy správania, emocionálne poruchy a aj na zvláštnosti ich inkluzivnej edukácie. Poukazuje na vývinovo a výchovne podmienené výchovné ťažkosti v školskom veku, ale i na iné príčiny. Diagnostike, terapii, výchove a zvláštnostiam inkluzivnej edukácie detí s poruchami pozornosti a hyperaktivitou (ADHD) sa venuje V. Andreánska. O deťoch s nadpriemerným nadaním, zvláštnosťami ich inkluzivnej edukácie píše J. Laznibatová a D. Ostatníková. Posledné tri kapitoly sa venujú témam aktuálnym i v našom prostredí: bilingvizmu (J. Štefánik), rómskemu etniku (L. Horňák) a multikultúrnemu prostrediu (K. Vitásková).
Záverom treba poznamenať, že vzhľadom k zvyšujúcemu sa počtu detí s postihnutím edukovaných v bežných školách v našich podmienkach je publikácia Základy inkluzívnej pedagogiky prínosná a užitočná. Tvorí cenný zdroj informácií nielen pre teoretických odborníkov v oblasti výskumu, riaditeľov škôl, učiteľov, vychovávateľov, majstrov, výchovných poradcov, triednych učiteľov, špeciálnych pedagógov, školských psychológov, školských asistentov, školských špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, pracovníkov v poradenských, sociálnych centrách, študentov vysokoškolského štúdia nielen učiteľského smeru, ďalej pre pracovníkov i dobrovoľníkov v treťom sektore, a v neposlednom rade aj pre samotných jedincov s postihnutím, narušením, ohrozením a ich rodičov v Slovenskej i Českej republike.
Veríme, že predstavená monografia poslúži na oboznámenie sa s problematikou, na prekonanie bezradnosti počas inkluzívnej edukácie detí s postihnutím, ohrozením a narušením, i na usmernenie v oblasti kompetencií pri efektívnej práci s nimi.
Mgr. Jana Balážová

Tedla Miroslav a kol.: Poruchy polykání

Tobiáš, 2009

Vybíral Zbyňěk: Psychologie komunikace

Portál, 2009

Kutálková Dana: Průvodce vývojem dětskej řeči

Galén, 2009

Základy logopédie

Aurélia Kerekrétiová a kol., UK, Bratislava 2009,
Čo ponúka publikácia?
Vydanie monografie Základy logopédie autorky Aurélie Kerekrétiovej a kol. v roku 2009 môžeme považovať za jeden z najnovších historických medzníkov logopédie na Slovensku.
V logopédii na rozdiel od niektorých iných, dávno etablovaných vedných odborov, u ktorých v súčasnosti dochádza skôr k rozširovaniu a dopĺňaniu dávno objasnených faktov, dochádza k výraznejším zmenám. Tieto zmeny sa týkajú nie len rozširovania vedomostí o problematike, ale často ide o zmeny paradigiem, ktoré boli v logopédii dlhé roky považované za nemenné a v súčasnosti sú chápané ako brzda pokroku tohto mladého, rýchlo sa rozvíjajúceho odboru. Autori, prevažne členovia Katedry logopédie PdF UK, oboznamujú čitateľa s najnovšími poznatkami v oblasti teórie a praxe logopédie ako takej a jednotlivých druhov narušenej komunikačnej schopnosti (ďalej NKS).
Keďže je logopédia interdisciplinárny vedný odbor, je nutné mať vedomosti aj zo súvzťažných vedných odborov. Len tak sa človek môže v logopédii dobre orientovať. Kniha teda okrem základných poznatkov z logopédie poskytuje úvod do lingvistiky a stručne sa venuje aj anatómii a fyziológii rečovej komunikácie. Ide o informácie, ktoré nie sú podané vyčerpávajúco, ale sú pre základnú orientáciu relevantné a dostačujúce. Vo všeobecnej časti monografie je priestor venovaný aj manažmentu logopedickej starostlivosti a vývinu reči - v slovenskej literatúre málo aktualizovaným témam. Celkovo je všeobecná časť knihy rozdelená na 5 kapitol, ktoré sú východiskom pre časť špeciálnu.

Špeciálna časť monografie obsahuje 13 kapitol, v ktorých sa autori venujú jednotlivým druhom narušenej komunikačnej schopnosti. Napriek tomu, že ich tvorcovia sú rôzni, obsah a štruktúra je jednoliata, čo uľahčuje orientáciu v texte. V úvode každej kapitoly je kazuistika, ktorú ocenia najmä laici a napomáha vykresliť obraz problémov charakteristických pre konkrétny druh NKS. Po kazuistike nasleduje odborné a pritom pre širokú verejnosť prístupným spôsobom popísané terminologické vymedzenie, výskyt, klasifikácia, príčiny, symptómy, diagnostika,  terapia NKS, kontrolné otázky, použitá, dostupná literatúra a odporúčaná literatúra. Niektoré časti sú rekapituláciou inde, obšírnejšie koncipovaných prác, iné prinášajú nový pohľad na starý problém, čo môžu oceniť čitatelia, ktorí chcú držať krok s vývojovými trendmi súčasnej logopédie. Na konci knihy nájdeme aj terminologický slovník a zoznam použitých skratiek, čo uľahčuje porozumeniu odborného textu bez použitia iných nápomocných zdrojov.

Kniha je vhodná pre širokú škálu čitateľov. Na rozdiel od mnohých prác z oblasti logopédie, ktoré predpokladajú už isté vedomosti z danej problematiky, je vhodná aj pre ľudí, ktorí sa s problematikou logopédie ešte nestretli. Poskytuje základné vedomosti, čo vyplýva aj zo samotného názvu a je výbornou prípravou na ich prehlbovanie z iných zdrojov.
Mgr. Viera Krasňanová
Ak ste sa aj vy stretli so zaujímavou publikáciou obohacujúcou našu odbornosť podeľte sa s ostatnými a dajte nám o nej vedieť, nové a zaujímavé tituly uverejníme na našej web stránke.