Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Projekt Cost Action


Vážená kolegyňa, vážený kolega,

Prieskum určený pracovníčkam a pracovníkom, ktorí sa venujú deťom s narušeným vývinom reči – list účastníkom prieskumu

Obraciam sa na Vás ako predseda riadiaceho výboru projektu COST Action IS1406, aby som Vás poprosil o účasť na vyplnení priloženého dotazníka o Vašej práci s deťmi s narušeným vývinom reči. Dotazník by mali vyplniť odborníci, ktorí sa zaoberajú deťmi s narušeným vývinom reči (vývinovou dysfáziou). Naším cieľom je získať čo možno najviac vyplnených dotazníkov, preto Vás prosíme aj o možnosť preposlať tento list, ako aj link dotazníka podľa možnosti aj viacerým Vašim kolegyniam a kolegom. Link na jednotlivé jazykové mutácie dotazníka je súčasťou priloženého dokumentu s názvom PRACTITIONER SURVEY – LANGUAGE-SPECIFIC SURVEY-MONKEY LINKS (slovenská verzia na stránke: www.surveymonkey.co.uk/r/CostAction1406_Practitioner_Survey_Slovenska_verzia)

Čo je project Cost Action?

Projekt Cost Action s názvom Zlepšovanie detských jazykových zručností v hovorenom prejave v Európe a mimo jej hraníc – Spolupráca zameraná na intervenciu pre deti s ťažkosťami pri osvojovaní si prvého jazyka zahŕňa sieť bádateľov z 36 členských krajín, to znamená s výnimkou jednej krajiny všetkých štátov EÚ spolu so susediacimi krajinami a Austrálie, USA a Kanady, hoci posledné tri menované krajiny nie sú zahrnuté do tohto prieskumu. O výskumnom projekte Cost Action sa môžete dozvedieť viac na stránke http://research.ncl.ac.uk/costis1406/.

O čom je tento prieskum?

Prieskum je jediný svojho druhu v Európe. Dúfame, že bude znamenať výrazný prínos k porozumeniu spôsobu, akým sa v Európe pracuje s deťmi s narušeným vývinom reči. Prieskum má štyri časti: prvá sa týka Vás a Vašej práce, druhá je zameraná na poskytované služby, tretia sa venuje teoretickým východiskám intervencie a štvrtá je o kultúrnom kontexte, v rámci ktorého sa intervencia uskutočňuje.

Realizácia prieskumu – vypĺňanie dotazníka

Prieskum má elektronickú podobu v rozhraní Survey Monkey. Z priloženého dokumentu vyplýva, že členovia projektu Cost Action preložili dotazník do tridsiatich jazykov. Vieme, že viacerí ovládate viacero jazykov, preto môžete vyplniť dotazník v akomkoľvek z ponúkaných jazykov. Ako uvidíte, väčšina otázok je povinná, a to preto, aby sa vyplnilo čo možno najviac údajov. Pri vyplňovaní dotazníka môžete urobiť prestávku a vrátiť sa k nemu neskôr. Treba však mať na pamäti, že údaje uvedené na príslušnej stránke sa zachovajú, len ak dôjdete na koniec stránky a PO odkliknutí “Ďalej”. Preto ak chcete prestať vo vyplňovaní dotazníka, prerušte prácu až na konci príslušnej strany, nie v jej priebehu. Pri takomto prerušení sa neuložené údaje na príslušnej strane stratia.

Čo sa stane, keď vyplním dotazník?

Po vyplnení a odoslaní bude dotazník uschovaný na webovej stránke Univerzity v Newcastli a údaje budú pretransformované do podoby hárku v programe Excel. Dotazník je anonymný a údaje budú rovnako uschované na Univerzite v Newcastli. Dotazník dostal súhlas etickej komisie na Univerzite v Newcastli v Spojenom kráľovstve. Na vyžiadanie môžeme poskytnúť emailovú kópiu súhlasu a príslušné číslo. Všetky vyplnené dotazníky potrebujeme mať k dispozícii najneskôr do piatka 13. októbra 2017, keď sa Monkey Survey uzavrie. O výsledkoch výskumu plánujeme informovať účastníkov nasledujúceho stretnutia výkonného výboru projektu Cost Action v Utrechte v Holandsku začiatkom novembra 2017. O prieskume sa bude diskutovať aj na konferencii Stálej styčnej komisie logopédov EÚ v Portugalsku v máji 2018. O zisteniach z prieskumu plánujeme publikovať aspoň jednu recenzovanú štúdiu a k údajom z prieskumu vo Vašej krajine budú mať prístup aj jej zástupkyne v projekte.

Vopred ďakujem za pomoc pri vyplňovaní dotazníka.

S pozdravom,
James Law PhD
profesor lingvistiky
predseda riadiaceho výboru projektu Cost Action IS1406