Publikácie

Logopaedica 1(21)2019

20 €

Obsah

  • Význam terapie zajakavosti u detí v predškolskom a mladšom školskom veku (Mocsári)
  • Intervenčné prístupy zamerané na porozumenie na úrovni viet (Valečíková)
  • Efektivita terapie naratívnych schopností detí s vývinovou jazykovou poruchou v predškolskom a mladšom školskom veku (Nemcová)
  • Interaktívne čítanie ako metóda učenia nových slov u detí s vývinovou jazykovou poruchou (Horská)
  • Efektivita terapie afázie (Kevická)
  • Jazykové deficity v orálnom diskurze pacientov s neurogénnymi poruchami komunikácie (Kevická)
  • Kohézia a koherencia ústnych prejavov pacientov s Parkinsonovou chorobou (Horváthová)
  • Analýza výkonov intaktnej a klinickej dospelej populácie v autorizovanom sémantickom teste (Gavalerovám Hladká)