Publikácie

Logopédia

Tento produkt je možné objednať u externého dodávateľa

Publikáciu je možné objednať tu: https://www.cu-istropolitana.eu/produkt/logopedia/

Publikace „Logopédia“ je koncipována jako monografie a je komplexním dílem vystihující všechny základní oblasti poznatků tohoto specifického a náročného vědního oboru. Obsahuje výsledky vlastních výzkumných šetření či publikačních aktivit jednotlivých autorů a je obsahově zaměřena na společné téma, i když specificky uchopené jednotlivými spoluautory v rámci jednotlivých kapitol. Při zachování jednotné struktury členění obsahu má tedy čtenář prostor nejenom k dostatečnému uchopení kvalitně zpracovaného textu, ale díky specifickému, ale přesto racionálnímu vhledu autorů, také ubrat se směrem k cílenějšímu a hlubšímu vhledu do vybrané specifické problematiky. Publikace je spracována na vysoké úrovni, a to jak v tuzemském, tak mezinárodním měřítku.

V Olomouci 12.5.2016

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

Publikace má charakter vědecké kolektivní monografie, zahrnující komplexní zpracování tématu i nové originální poznatky, získané výzkumnou procedurou. Zpracované téma monografie je vysoce aktuální a je závažným příspěvkem k rozvoji vědeckých poznatků v oblasti logopedie. Svým zaměřením je zacílena na komplexní pohled do oblasti komunikačních poruch, jejich diagnostiky, terapeutického působení a komplexní logopedické intervence a směřována do rukou odborníků, především v oblasti logopedie, psychologie, jazykovědných oborů i medicíny. Také může být cenným zdrojem informací i pro širší odbornou veřejnost, především z oblasti speciální pedagogiky a dalších tzv. pomáhajících profesí.

V Hradci Králové 4.2.2016

doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.

Kapitoly

 1. Narušený vývin reči (Marína Mikulajová)
 2. Narušená komunikačná schopnosť v multilingválnej spoločnosti (S. Kapalková, L. Palugyaová)
 3. Narušenie zvukovej roviny reči – artikulačná porucha, fonologická porucha (Dana Buntová, Marta Gúthová)
 4. Palatolália (Aurélia Kerekrétiová)
 5. Poruchy hlasu (Aurélia Kerekrétiová)
 6. Zajakavosť (Viktor Lechta)
 7. Brblavosť (Viktor Lechta)
 8. Autizmus (Dana Buntová, Erika Tichá)
 9. Mutizmus (Erika Tichá)
 10. Špecifické poruchy učenia (Marína Mikulajová)
 11. Dyzartria (Zsolt Cséfalvay, Ľudmila Mičianová, Jana Marková)
 12. Afázia (Zsolt Cséfalvay)
 13. Jazykové deficity pri demencii (Ivica Bauerová, Zsolt Cséfalvay, Jana Marková)
 14. Poruchy prehĺtania (Miriam Vedrödyová, António .Schindler)
 15. Narušená komunikačná schopnosť osôb s poruchou sluchu (Viera Nádvorníková)
 16. Kochleárna implantácia (Daniela Hudecová)
 17. Augmentatívna a alternatívna komunikácia (Martina Kukumbergová, Zsolt Cséfalvay)