Asociácia

Riadiace orgány SAL
pre volebné obdobie 2023 - 2024

Vedenie SAL

PhDr. Veronika Šteňová, PhD. - prezidentka SAL

PhDr. Veronika Šteňová, PhD. PhDr. Veronika Šteňová, PhD. po ukončení magisterského štúdia pokračovala doktorandským štúdiom na PdF UK v Bratislave. V roku 2009 úspešne obhájila rigoróznu a v roku 2010 aj dizertačnú prácu. V oboch výskumných projektoch sa venovala lexikálnemu vyhľadávaniu a faktorom, ktoré ho ovplyvňujú v slovenskom jazyku. V roku 2007 nastúpila na miesto logopéda v UNB. Spolu s tímom lekárov z Neurochirurgickej kliniky UNB a LF UK vyvinula a zaviedla do praxe postupy na sledovanie rečových a jazykových funkcií počas operácií mozgu pri vedomí. V klinickej praxi sa venuje najmä diagnostike a terapii pacientov s afáziou, pacientom s tumormi mozgu, ktorí majú podstúpiť operáciu mozgu pri vedomí a kognitívnej rehabilitácii pacientov s kognitívno-komunikačným deficitom.

PhDr. Jana Brnová, PhD. - viceprezident pre ekonomickú oblasť

PhDr. Jana Brnová, PhD. PhDr. Ing. Jana Brnová, PhD. ukončila v roku 2007 štúdium logopédie na Pedagogickej fakulte UK a štúdium manažmentu na Fakulte podnikového manažmentu EU. Následne pokračovala na doktorandskom štúdiu logopédie na Katedre logopédie PdF UK, kde neskôr pôsobila ako výskumný pracovník v oblasti špecifických porúch učenia. V súčasnosti pracuje v SCŠPP Inštitúte detskej reči a odborne sa zameriava na diagnostiku a terapiu detí s poruchami učenia, s narušeným vývinom reči a s poruchami výslovnosti.

Mgr. Ľudmila Mičianová, PhD. - viceprezident pre edičnú oblasť

Mgr. Ľudmila Mičianová, PhD. Ľudmila Mičianová ukončila štúdium logopédie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v roku 2014. V rámci pregraduálneho štúdia sa venovala vytváraniu metodiky interaktívneho čítania. V roku 2021 obhájila dizertačnú prácu na tému zrozumiteľnosti reči u osôb s dyzatriou a získala titul PhD. Je autorkou/spoluautorkou detských kníh (Stratený šál, Ham ham, Šup šup, Lulu a Cita), logopedických pomôcok a hier (Od slov k vetám, Čarovná logopédia, Hry s trpaslíkom Trúbkom).

Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. - viceprezident pre zahraničnú spoluprácu

Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. Pracuje ako vedúci Katedry logopédie na PdFUK v Bratislave a na Neurologickej klinike a Centre klinických neurovied na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. V období 1986-1998 pôsobil na I. neurologickej klinike Fakultnej nemocnice v Bratislave ako klinický logopéd. Od založenia SAL až doteraz je členom jeho predsedníctva.
Absolvoval niekoľko krátkodobých študijných pobytov v Kanade, vo Švédsku, Nórsku, Švajčiarsku. V akademickom roku 1998/99 bol na študijnom pobyte na Univerzite v Arizone (Fulbrightovo štipendium).
Viac ako 30 rokov sa venuje výskumu afázie a dyzartrie, s osobitným akcentom na diagnostiku s terapiu získaných neurogénnych porúch komunikácie.
Prednáša na postgraduálnych kurzoch z afaziológie na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku. Po návrate z USA založil prvú konverzačnú skupinu pre pacientov s afáziou na Slovensku. Bol iniciátorom a organizátorom slovensko-českých (neskôr aj medzinárodných) afaziologických sympózií.

PhDr. Lenka Marková - viceprezident pre organizačnú činnosť

PhDr. Lenka Marková PhDr. Lenka Marková absolvovala štúdium na Katedre logopédie PdF Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje štúdium ukončila v roku 2011 obhajobou diplomovej práce Lingvistická analýza rečovej produkcie pri afázii a dysfázii. V súčasnosti pracuje v rezorte školstve v súkromnej materskej škole, kde sa zameriava na bilingválnu populáciu. Problematike bilingvizmu sa venovala aj v rigoróznej práci s témou Mapovanie naratívnych schopností u 5-7 ročných bilingválnych detí, ktorú úspešne obhájila v roku 2014.

Mgr. Daniela Galisová - viceprezident pre vzdelávacie aktivity

Mgr. Daniela Galisová Daniela Galisová ukončila úspešne štúdium logopédie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave v roku 2016. Počas pregraduálneho štúdia sa venovala vzťahu medzi deficitmi hovorenej a písanej reči u pacientov s afáziou.

Revízna komisia

PhDr. Lenka Lešková
Mgr. Katarína Eliášová
Mgr. Zuzana Jagerčíkovia

Zástupcovia v ESLA

Mgr. Katarína Eliášová