Asociácia

Stanovy SAL

I. Základné ustanovenia

Názov občianskeho združenia je Slovenská asociácia logopédov. Občianske združenie môže používať aj skratku SAL. Sídlom SAL je: Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava – Nové Mesto.

II. Ciele

Cieľom občianskeho združenia je:

 1. združovať odborníkov zaoberajúcich sa narušenou komunikačnou schopnosťou
 2. zvyšovať úroveň odbornej prípravy členov združenia, zvyšovať povedomie o význame logopédie v spoločnosti a tým skvalitňovať starostlivosť o osoby s narušenou komunikačnou schopnosťou
 3. organizovať vedecké a odborné stretnutia s cieľom výmeny teoretických i praktických vedomostí z oblasti narušenej komunikačnej schopnosti a rozvoja logopédie ako vedného odboru
 4. realizovať edičnú činnosť venovanú otázkam narušenej komunikačnej schopnosti
 5. vytvárať a udržiavať kontakty a spoluprácu s organizáciami podobného zamerania doma i v zahraničí

III. Členstvo v združení

 1. Členstvo v SAL je dobrovoľné. Členom sa môže stať výlučne fyzická osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním:
  1. v študijnom odbore logopédia
  2. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť – pre mládež s chybami reči.
  3. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (MVOS) a vykonanie štátnej záverečnej skúšky z logopédie s ukončeným vzdelaním najneskôr do roku 1994.
  4. v študijnom odbore školská logopédia a prvý stupeň pre ZŠ
  5. v študijnom odbore školská logopédia
 2. Každý člen SAL má právo voliť a byť volený do orgánov SAL. Člen SAL má právo byť informovaný o aktivitách SAL a aktívne sa na nich podieľať. Povinnosťou člena SAL je riadiť sa Stanovami SAL, rozhodnutiami Valného zhromaždenia a zverejnenými schválenými uzneseniami Vedenia SAL a platiť členské príspevky.
 3. Členstvo v SAL vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o členstvo, ktorý spĺňa požiadavky v zmysle ods. 1 tohto článku, úplným a správnym vyplnením a odoslaním registračného formulára zverejneného na webovom sídle SAL (www.sal.sk), dňom zaplatenia členského poplatku.
 4. Členstvo zaniká:
  1. dňom doručenia písomného prehlásenia člena o vystúpení zo združenia,
  2. nezaplatením členského príspevku po uplynutí 2 mesiacov od jeho splatnosti
  3. dňom rozhodnutia o vylúčení člena,
  4. dňom úmrtia člena,
  5. dňom zániku združenia.
 5. O vylúčení člena rozhoduje Vedenie SAL. Dôvodom vylúčenia člena môže byť len:
  1. opakované porušenie Etického kódexu logopéda, rozhodnutí Valného zhromaždenia alebo zverejnených schválených uznesení Vedenia SAL,
  2. právoplatné odsúdenie člena za trestný čin, ktorý spáchal v súvislosti s výkonom jeho povolania
  3. aktivity člena združenia, ktoré sú v rozpore s cieľmi združenia alebo ktoré poškodzujú dobré meno združenia

IV. Orgány

 1. Orgánmi združenia sú:
  1. Valné zhromaždenie
  2. Prezident
  3. Vedenie
  4. Revízna komisia
 2. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Valné zhromaždenia tvoria všetci členovia združenia. Valné zhromaždenie sa schádza minimálne raz za dva roky. Valné zhromaždenie prijíma svoje rozhodnutia hlasovaním buď písomnou formou – vyplnením hlasovacieho lístku poštou alebo odovzdaním hlasovacieho lístku osobne v sídle SAL, hlasovaním elektronickou formou cez prihlásenie na webovom portáli www.sal.sk alebo na zvolanom Valnom zhromaždení osobne, zdvihnutím ruky alebo iným spôsobom. O organizácii, priebehu a hlasovaní na valnom zhromaždení prijme Vedenie SAL uznesenie, ktorým upraví podrobnosti týkajúce sa Valného zhromaždenia. Uznesenie zverejní na www.sal.sk.
 3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na hlasovaní zúčastní viac ako polovica jeho členov.
 4. Rozhodnutia Valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, s výnimkou rozhodnutia o zrušení združenia, ktoré si vyžaduje 2/3 súhlas všetkých členov.
 5. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:
  1. prijímať a meniť stanovy združenia
  2. voliť a odvolávať členov Vedenia
  3. voliť a odvolávať Prezidenta
  4. voliť a odvolávať členov Revíznej komisie
  5. schvaľovať dvojročnú správu o činnosti združenia, rozpočet a správu o hospodárení združenia
  6. rozhodovať o zlúčení alebo o dobrovoľnom rozpustení združenia
  7. rozhodovať o iných záležitostiach, o ktorých si to Valné zhromaždenie vyhradilo alebo o ktoré ho požiadalo Vedenie.
 6. Prezident je štatutárny orgán združenia a zastupuje združenie navonok. Prezident riadi činnosť Vedenia, rozhoduje o strategických otázkach činnosti združenia, zvoláva a predsedá Valnému zhromaždeniu, schvaľuje uznesenia prijaté Vedením. Prezidenta volí Valné zhromaždenie SAL na obdobie 2 rokov.
 7. Vedenie SAL je výkonným a poradným orgánom Prezidenta SAL. Vedenie volí Valné zhromaždenie na obdobie 2 rokov. Má 5 členov:
  1. Viceprezident SAL pre ekonomickú oblasť – pripravuje návrh rozpočtu SAL, zodpovedá za vyvážené hospodárenie SAL, spravuje účty, vystavuje faktúry, realizuje platby, kontroluje úhrady členského, pripravuje podklady pre účtovníka združenia, komunikuje s daňovým úradom, účtovníkom, podľa výsledkov hospodárenia združenia pripravuje návrh odmien prezidenta a za výkon funkcie členov Vedenia, revíznej komisie a i.
  2. Viceprezident SAL pre edičnú činnosť – pripravuje návrh edičného plánu a zabezpečuje realizáciu schváleného edičného plánu, najmä komunikáciu s autormi, recenzentmi, grafikom a tlačiarňou.
  3. Viceprezident SAL pre zahraničnú spoluprácu – komunikuje so zahraničnými partnermi a účastníkmi podujatí SAL, zodpovedá za medzinárodnú spoluprácu združenia s obdobnými združeniami vo svete, pozýva a zabezpečuje účasť partnerov a hostí zo zahraničia na podujatiach SAL, zabezpečuje propagáciu činnosti a publikácií v zahraničí, organizáciu služobných ciest a účasť predstaviteľov SAL na zahraničných podujatiach.
  4. Viceprezident SAL pre vzdelávacie aktivity – zabezpečuje organizovanie kurzov a onferencií od registrácie účastníkov, technické zabezpečenie až po ich vyhodnotenie účastníkmi, vrátane prideľovania kreditov na kurzy a i.
  5. Viceprezident SAL pre administratívnu činnosť – zabezpečuje bežnú komunikáciu s členmi, chod kancelárie, administratívnu prípravu a zorganizovanie Valného zhromaždenia, ako aj zasadnutí Vedenia, administratívne spracovanie grantov, projektov a žiadostí o sponzorské dary, a i.
 8. Vedenie sa schádza podľa potreby, minimálne však 1-krát za rok.
 9. Vedenie je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov. Rozhodnutia Vedenia sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Vedenia.
 10. Do pôsobnosti Vedenia patrí:
  1. riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia v prípade, že prezident nie je spôsobilý vykonávať funkciu z dôvodu rezignácie, smrti alebo z iných objektívnych dôvodov, ktoré bránia výkonu funkcie alebo pre ktorú nie je výkon funkcie zabezpečovaný,
  2. rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia podľa oblastí kompetencie
  3. rozhodovať o vylúčení členov,
  4. viesť zoznam členov na základe prijatých prihlášok a zaplatení členského
  5. pripravovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia, ktorú predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu
  6. ustanovovať likvidátora pri zrušení združenia
  7. prijímať interné uznesenia upravujúce vnútornú organizáciu SAL, vrátane organizácie Valného zhromaždenia; takéto uznesenia predkladá Prezidentovi na schválenie a zverejňujú sa na www.sal.sk
  8. zabezpečovať činnosť združenia podľa pokynov Prezidenta a rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci Valného zhromaždenia alebo ktoré si Valné zhromaždenie nevyhradilo
 11. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, tvoria ju 3 členovia volení Valným zhromaždením na obdobie 2 rokov.
 12. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo Vedení SAL. Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu.
 13. Do pôsobnosti Revíznej komisie patrí:
  1. dozerať nad dodržiavaním stanov združenia, interných uznesení a všeobecne záväzných právnych predpisov
  2. dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov združenia, stanovami a všeobecne záväznými predpismi
  3. posudzovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia vypracovanú Predsedníctvom pred tým, ako ju prijme Valné zhromaždenie.

V. Hospodárenie

Združenie hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Príjmy združenia tvoria:

 1. členské príspevky
 2. dotácie, granty, dary, sponzorské príspevky
 3. príjmy z 2% podielovej dane
 4. poplatky za konferencie a kurzy
 5. príjmy z edičnej činnosti
 6. iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi

V. Zánik združenia

 1. Združenie zaniká:
  1. rozhodnutím Valného zhromaždenia o zrušení združenia zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením
  2. právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení
 2. O zániku združenia rozhoduje Valné zhromaždenie hlasovaním na základe súhlasu minimálne 2/3 všetkých členov SAL, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku združenia.
 3. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Valné zhromaždenie likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra.

VII. Záverečné ustanovenia

Návrh stanov bol prerokovaný a schválený Valným zhromaždením na jeho zasadnutí dňa 13. októbra 2016. Týmito stanovami sa v celom rozsahu nahrádzajú stanovy Slovenskej asociácie logopédov registrované na MV SR dňa 1.6.1992 pod č. VVS/1-900/90-5904 v znení všetkých neskorších zmien.

Zmenu stanov je povinné združenie oznámiť do 15 dní.

V Bratislave, 22.10.2016
PhDr. Veronika Šteňová, PhD., Prezidentka SAL