Asociácia

História

Písal sa rok 1992 keď 22. mája 1992 v Považskej Bystrici naše kolegyne a kolegovia na logopedickom stretnutí naplnili dávnejšie diskutovanú myšlienku založiť spoločnosť, ktorá by združovala aktuálnu logopedickú obec. Pod názvom Slovenská asociácia logopédov bolo účastníkmi stretnutia schválené založenie novej logopedickej spoločnosti. Ustanovením 1. Rady SAL sa začali písať dvadsaťročné dejiny práce SAL. Vtedajší členovia, v tom čase nadšení, plní entuziazmu uviesť do života túto novú logopedickú spoločnosť neváhali obetovať svoj čas, sily a nadšenie pre zmysluplné napĺňanie nových ideálov pre rozvoj logopedickej činnosti. V. Lechta, Z. Cséfalvay, A. Kerekrétiová, A. Hrnčiarová, S. Batíková, M. Klúzová, V. Cvengrošová, Ľ. Murínová, H. Súlová, T. Sárincová, J. Papcová, K. Púllová, V. Čorbová, Š. Gočová a Z. Minarovjechová stáli na úplnom začiatku a ceste, ktorá bola dovtedy pre slovenskú logopédiu v takomto poňatí neznáma. Členmi prvej revíznej komisie boli: S. Bednárová, H. Hačková, E. Medvecká.

Dr. Anna Hrnčiarová Do čela spoločnosti a prvou prezidentkou SAL sa stala Dr. Anna Hrnčiarová. Pod jej vedením začal pracovať tím viceprezidentov pre oblasť: vedeckú a edičnú (V. Lechta), pre zahraničnú spoluprácu (Z. Cséfalvay), pre oblasť organizačnú (T. Sárincová) a finančné otázky (S. Batíková). Dnes mnohí z týchto prvých aktívnych členov SAL spomínajú, že hoci začiatky, ako to zvyčajne býva, nebývajú ľahké, ale nadšenie pre nové pomôže prekonať prekážky a napĺňať nové vízie, hlavne vtedy, ak všetci veria, že je to potrebné pre dobrú vec. Štart spoločnosti začal návrhom a odsúhlasením stanov spoločnosti a krátko na to zaevidovaním spoločnosti na Ministerstve vnútra SR.

Na poste prezidentiek SAL boli takmer celé obdobie šarmantné dámy, ktorým sa darilo viesť spoločnosť vždy k novej, lepšej a kvalitnejšej úrovni činnosti a fungovania SAL. Vďaka patrí nielen im, ale aj doc. Cséfalvayovi, ktorý bol na krátke obdobie aktívny aj ako prezident.

Dr. Anna Hrnčiarová PhDr. Anna Hrnčiarová
1992 – 2000,
od r. 2000 hlavná odborníčka pre otázky logopédie pri MZ SR

doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
2000 – 2001

PhDr. Barbora Bunová PhDr. Barbora Bunová
2002 – 2003

PhDr. Zuzana Oravkinová PhDr. Zuzana Oravkinová
2003 – 2010

PhDr. Danka Buntová, PhD. PhDr. Danka Buntová, PhD.
zastupujúca prezidentka

PaedDr. Anastázia Kormanová PaedDr. Anastázia Kormanová
2010

Pod vedením týchto prezidentiek pracovalo počas jednotlivých funkčných období Vedenie SAL a mnoho členov SAL sa vystriedalo v práci Rady SAL, alebo v práci volebných a revíznych komisií.

Sídlo SAL

V priebehu 20 rokov sa menilo sídlo SAL, ktoré bývalo miestom schádzania, rokovaní a poš- tového styku nielen pre členov vedenia SAL, ale aj samotných členov SAL. Prvým sídlom SAL bola ZŠI pre chybne hovoriacu mládež na Námestí 1. mája, neskôr sa sídlom stala Katedra logopédie PdF UK, Moskovská 3 a súčasným miestom, kde sa podarilo vytvoriť priestor pre materiály a činnosť SAL je Matičná 25 v Bratislave.

Členstvo

Počty členov SAL sa menili, pozitívom bola však stále skutočnosť, že záujem o členstvo v SAL, rokmi pribúdanie nových a nových členov umožňovalo napĺňanie potreby a funkčnosti SAL.

Logo

Denisa Papcová Vďaka mladej študentke Denise Papcovej sa podarilo navrhnúť logo SAL, ktoré dnes môžeme používať a udržiavať to najdôležitejšie, a to myšlienku slovenskej logopédie, do ktorej asociácia slovenských logopédov s hrdosťou patrí.

Prvý bulletin

V kalendári bol rok 1993, keď vtedajšia prezidentka Dr. Hrnčiarová spolu so svojím tímom vydávajú – ako je v prvom odseku uvedené –„aj keď v skromnom počte strán“ prvý bulletin, v ktorom sa chcú orientovať na základné informácie o činnosti, o právach a povinnostiach členov, prinášať poznatky z domáceho i zahraničného profesionálneho života v oblasti logopédie, informovať o novinkách v odbornej literatúre a ešte o všeličom inom.

Prvý bulletin bol možno skromný počtom strán, ale ako roky pribúdali, pribúdalo aj strán, farieb, od skromnej čiernobielej až po súčasné farebné výtlačky. Ale forma a dizajn nie sú to najdôležitejšie, o čo v bulletine SAL každoročne ide. Cieľom je, aby sa vždy v januári dostal do rúk členom SAL a aby jeho obsah priniesol všetko to najdôležitejšie, čo sa v predchádzajúcom období podarilo, alebo počas celého aktuálneho roka bude diať.

Bulletin

V roku 1996 sa SAL posunula o kúsok ďalej a rozhodla sa vydať svoj prvý zborník – Logopaedicu a pán prof. Lechta, viceprezident pre edičnú činnosť, vtedy konštatoval: „K najlepším citovým zážitkom v profesionálnej praxi každého editora patrí vedomie, že vzniká dobrá vydavateľská tradícia“. Hoci pri zostavovaní prvého zborníka – Logopaedica 1, nebolo vôbec isté, či naň budú môcť nadväzovať ďalšie. O dva roky neskôr už profesor Lechta vyjadruje názor: „Môžeme oprávnene dúfať (1998), že LOGOPAEDICA sa stáva periodikom, ktoré má ambície stať sa dobrou vydavateľskou tradíciou a ktorá ašpiruje na to, byť pokračovateľom Logopedických zborníkov, ktoré svojho času editoval docent Liška“. Zborník Logopaedica sa v priebehu 20 rokov stal periodikom Slovenskej asociácie logopé- dov, ktorý uverejňuje len recenzované príspevky, zacielené na problematiku narušenej komunikačnej schopnosti z najrôznejších aspektov jej skúmania. V zborníku sú prezentované jednak pôvodné vedecké a odborné práce, jednak príspevky z konferencií, ktoré organizuje Slovenská asociácia logopédov. Adresátom zborníka sú logopédi pôsobiaci v praxi i v oblasti teórie, študenti pregraduálneho a postgraduálneho štúdia logopédie (klinickej logopédie, ako aj pracovníci súvzťažných vedných odborov, ktorí sa zaujímajú o problematiku narušenej komunikačnej schopnosti). Každý príspevok obsahuje okrem samotného textu abstrakt a kľúčové slová. V záujme splnenia európskych publikačných štandardov prechádza každý rukopis recenzným pokračovaním, pri ktorom nezávislý recenzent posudzuje vhodnosť alebo nevhodnosť príspevku na publikovanie, resp. prípadné zmeny, ktoré sú pre jeho uverejnenie potrebné. Editorom zborníka bol niekoľko rokov prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD., neskôr túto činnosť začal vykonávať doc. PhDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.

Zborník Logopaedica sa v priebehu 20 rokov stal periodikom Slovenskej asociácie logopé- dov, ktorý uverejňuje len recenzované príspevky, zacielené na problematiku narušenej komunikačnej schopnosti z najrôznejších aspektov jej skúmania. V zborníku sú prezentované jednak pôvodné vedecké a odborné práce, jednak príspevky z konferencií, ktoré organizuje Slovenská asociácia logopédov. Adresátom zborníka sú logopédi pôsobiaci v praxi i v oblasti teórie, študenti pregraduálneho a postgraduálneho štúdia logopédie (klinickej logopédie, ako aj pracovníci súvzťažných vedných odborov, ktorí sa zaujímajú o problematiku narušenej komunikačnej schopnosti). Každý príspevok obsahuje okrem samotného textu abstrakt a kľúčové slová. V záujme splnenia európskych publikačných štandardov prechádza každý rukopis recenzným pokračovaním, pri ktorom nezávislý recenzent posudzuje vhodnosť alebo nevhodnosť príspevku na publikovanie, resp. prípadné zmeny, ktoré sú pre jeho uverejnenie potrebné. Editorom zborníka bol niekoľko rokov prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD., neskôr túto činnosť začal vykonávať doc. PhDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.

www.sal.sk

Činnosť SAL sa posúvala ďalej, úsilie byť v čo najužšom kontakte s členmi SAL a umožniť im získavanie informácií o činnosti a aktivitách SAL vytvorilo priestor k tomu, aby v roku 2001 začala SAL prezentovať vlastnú webovú stránku (www.sal.sk).

Ako to zvyčajne býva, začiatky prinášajú úskalia, na mnohé nové sa zvyká niekedy ťažšie, ale trend a potreba hlavne aktuálneho medializovaného sveta dáva za pravdu, že niekedy treba prekonať ťažkosti a prínosom sa stane efektivita, rýchlosť komunikácie a možnosť nájsť si informácie v čo najkratšom čase. Elektronická forma prihlasovania na akcie SAL, možnosť objednania si publikácii SAL boli krokom činnosti SAL, ktorý sa osvedčil a je veľmi prínosný.

Snaha po odovzdávaní informácií a podpora vzdelávania členov SAL v zmysle skvalitňovania prípravy logopédov pre prácu s osobami s narušenou komunikačnou schopnosťou tak, ako je to uvedené v jednom z článkov stanov SAL, vyvrcholila do naplnenia plánov rozširovať edičnú činnosť SAL nielen vydávaním bulletinov a Logopaedicy, ale spolupodieľať sa na vydávaní prínosných publikácii pre dennú prax logopédov.

Vzdelávanie

V Stanovách SAL je zakotvený ďalší zo zámerov asociácie: organizovať vedecké stretnutia s cieľom výmeny teoretických i praktických vedomostí z oblasti narušenej komunikačnej schopnosti a zvyšovať úroveň prípravy členov, a tým skvalitňovať starostlivosť o osoby s NKS. V priebehu 20 rokov mali členovia SAL možnosť vzdelávať sa na množstve vzdelávacích kurzov, workshopov, medzinárodných logopedických konferencií, afaziologických sympózií. Vymenovať všetky by bolo náročné, je však dôležité zdôrazniť, že záujem o vzdelávanie je každým rokom vyšší, nielen v snahe o získavanie nových teoretických poznatkov, ale hlavne pre možnosť prínosu v praktickej dennej logopedickej praxi. Neuvedieme menný zoznam všetkých lektorov a prednášajúcich vzdelávacích akcií, pretože by bol mimoriadne obsiahly, ale vedomie, že spolupráca SAL s mnohými je niekoľkoročná, je poznaním, že vzdelávanie je pilier, ktorý činnosť SAL bude držať aj nasledujúce obdobie s cieľom vytvárať možnosti prijí- mania a odovzdávania skúseností. Súčasný nastúpený trend vzdelávania v SAL smeruje k poznatkom založeným na dôkazoch (evidence based), na poznatkoch, ktoré budú sprostredkovávať kvalitní erudovaní domáci ale aj zahraniční lektori.

Vysoké Tatry Medzinárodné logopedické konferencie SAL – už niekoľko rokov konané v krásnom prostredí Vysokých Tatier – ako aj afaziologické sympózia poukazujú na to, že nastúpený trend je skutočne ten správny a je dôležité ho nielen udržať, ale viesť smerom, ktorý členom SAL umožní nielen vzdelávať sa, ale aj stretnúť sa v príjemnom prostredí, na dobre zorganizovanom podujatí, tak ako to bolo na nedávnej XIII. konferencii SAL na Štrbskom Plese, alebo IX. afaziologickom sympóziu v Bratislave.

Všetky vzdelávacie aktivity SAL vyplývajúc zo zákona NR SR č.  578/2004 Z.  z. a nariadenia vlády SR č. 322/2005 Z.z o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností a v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.  z. o kritériách a spôsobe sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov sú hodnotené priznaním kreditov na základe zmluvy medzi SACCME a Európskou akreditačnou radou (EACCME).

SAL ako člen CPLOL (www.cplol.eu)

CPLOL – organizácia Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopedes de L'Union Européenne vo voľnom preklade Stála komisia logopédov v Európskej únii, bola založená v roku 1988 a jej členom za splnenia stanovených podmienok sa môže stať každá národná profesijná asociácia alebo organizácia logopédov v európskej únii. Hlavným cieľom tejto organizácie je reprezentovať a propagovať profesiu logopédov na úrovni riadiacich orgánov v EU, koordinovať podmienky pre vykonávanie profesie logopédov v jednotlivých krajinách únie, harmonizovať smernice nad vykonávaním profesie, výmena vedeckých a výskumných poznatkov v oblasti logopédie. Ambíciou SAL bolo stať sa členom tejto významnej prestížnej logopedickej spoločnosti. Od r. 2005 prebiehala komunikácia SAL s CPLOL. V roku 2006 sa našej X. konferencie zúčastnila Brigita Rosen Gustaffon, vtedajšia prezidentka CPLOL. Valným zhromaždením na konferencii SAL v roku 2006 členovia SAL odsúhlasili záujem o členstvo v tejto organizácii a zmenu stanov, aby SAL vyhovela podmienkam prijatia do organizácie CPLOL. V máji 2007 SAL prijala pozvanie Výkonného výboru CPLOL pre zástupcov SAL na Valné zhromaždenie do Rigy a na slávnostné prijatie SAL ako člena CPLOL. Úspešná prezentácia našich delegátov – Z. Cséfalvaya a Z. Oravkinovej ukázala, že slovenská logopédia je v rámci celého európskeho priestoru na veľmi vysokej úrovni, s najkomplexnejším pregraduálnym apostgraduálnym vzdelávaním. Do CPLOL bola SAL jednomyseľne prijatá za jej právoplatného člena. CPLOL pracuje v dvoch komisiách: 1. Komisia pre profesionálnu prax a 2. Komisia pre vzdelávanie. V rámci organizačných štruktúr začali po prijatí SAL do CPLOL pracovať naši zástupcovia – doc. Cséfalvay a Dr. Oravkinová. V súčasnosti v týchto komisiách pracuje Z. Oravkinová, J. Brnová a D. Buntová.

V roku 2004 CPLOL ustanovila 6. marec Európskym dňom logopédie s cieľom zvýšiť informovanosť o logopedickej profesii v celej Európe. Taktiež zámerom tohto dňa bolo poukázať verejnosti na poruchy komunikácie a ich vplyv na ľudské zdravie, na práva osôb s poruchami komuniká- cie a spôsoby akými sa dá týmto ľuďom pomôcť. Zámerom informovanosti je zároveň prevencia porúch komunikácie, odovzdávanie poznatkov a zdieľanie skúsenosti v celej Európe. Každoročne je navrhovaná kľúčová téma, ktorá sprevádza tento deň. Prínosom aktivít v rámci oslavy Európskeho dňa logopédie je nielen informovanosť verejnosti o logopedickej intervencii, ale je aj možnosťou predstaviť prácu logopédov v spoločnosti, predstaviť logopedické organizácie a združenia v jednotlivých krajinách. SAL svojím členstvom prijala tento deň ako možnosť zapojiť sa do prezentácie a poukázať na to, že logopédi v celej Európe majú spoločný cieľ, ktorý vedie k podpore zdravia a starostlivosti u detí a dospelých s poruchami komunikácie. Aktivity SAL sú orientované na výzvu ku všetkým členom SAL k zapojeniu sa do prezentácie práce logopédov na Slovensku.

Financie

Fungovanie a činnosť SAL ako neziskovej organizácie je možná len vďaka členským príspevkom, sponzorským príspevkom a možnosti byť poberateľmi 2 % z dane. Z týchto prostriedkov je financovaná činnosť a aktivity SAL.

V mene Vedenia SAL ďakujeme všetkým členom SAL za obdobie celých 20 rokov, srdečná vďaka patrí všetkým aktívnym členom, ktorí počas existencie SAL vykonávali akúkoľvek prácu v prospech SAL, všetkým členom Vedenia SAL počas jednotlivých funkčných období, všetkým priaznivcom SAL.

Záverom si želajme, aby sme nepozerali do minulosti s výčitkami, lebo minulosť sa už zmeniť nedá, nepozerajme do budúcnosti s obavami, lebo nevieme, aká budúcnosť nás čaká, ale tešme sa tu a teraz z tejto prítomnosti v 21. roku fungovania a existencie SAL.

Anastázia Kormanová