Publikácie

Šlabikár

Tento produkt je možné objednať u externého dodávateľa

Svetlana Kapalková a Lýdia Vencelová
Slovenská asociácia logopédov, 2020

Viac informácií a objednanie na adrese slabikar.novy@gmail.com

Šlabikár je kompexnou metodikou na vyučovanie slovenčiny v prvom ročníku základných škôl s udelenou odporúčacou doložkou Ministerstva školstva SR. Obsah rozvíja súvislé vyjadrovanie detí, teda naratívnu schopnosť a čítanie s porozumením ako aj písanie detí. Táto verzia pracuje s písmom Comenia Script©. Teoreticky vychádza z prác Vygotského, Eľkonina, Bugrimenko ako aj Nicolopoulous. Efektivita šlabikára v prvom ročníku bežných škôl bola overená randomizovanou zaslepenou štúdiou, a preto šlabikár môžme považovať za Evidence based prístup.

Základná sada pre jedno dieťa sa skladá z ôsmich pracovných zošitov, ktoré slúžia zároveň aj ako písanky:

  1. Príbehy
  2. Slabiky
  3. Hlásky
  4. Samohlásky
  5. Tvrdé spoluhlásky
  6. Mäkké spoluhlásky
  7. Obojaké spoluhlásky
  8. Pre čitateľov

Okrem sady pre dieťa je súčasťou aj metodická príručka a mnohé ďalšie pomôcky, ktoré sa dajú objednať aj samostatne ako žetóny, mapy na stenu, čítacie okienka, repetitívne knihy na prvé čítanie.