Publikácie

Když dítě vidí, co má slyšet

Tento produkt je možné objednať u externého dodávateľa

Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením.
Autorky: Nováková, I., Nováková Schöffelová, M., Mikulajová, M.

Publikáciu si môžete objednať na: http://www.centrumrozum.cz/objednavka-elkonin

Medzi najpálčivejšie problémy vývinu a vzdelávania detí so sluchovým postihnutím nesporne patrí úroveň ich jazykových schopností, čítania a písania. Preto sa autorky rozhodli spojiť svoje dlhoročné výskumné záujmy v oblasti vývinu jazykových schopností a gramotnosti s praktickými odbornými skúsenosťami na poli logopedickej intervencie. V monografii sa zaoberajú vývinom reči, fonematickým uvedomovaním a osvojovaním čítania u detí so sluchovým postihnutím. Charakterizujú faktory, významne ovplyvňujúce intervenciu. Detailne opisujú špecifiká rozvíjania jazykových schopností a metodický postup tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina u týchto detí v predškolskom a mladšom školskom veku (v knihe sú návody, odkazujúce na českú aj slovenskú verziu metodiky). Priebeh intervencie ilustrujú na viacerých kazuistikách, opísaných v knihe a zobrazených na CD, ktoré je prílohou publikácie. Kniha je určená pre špeciálnych pedagógov, logopédov, školských a poradenských psychológov a ľudí, ktorí sa hlbšie zaujímajú o vývin a vzdelávanie detí so sluchovým postihnutím.