Publikácie

Logopaedica 2(20)2018

20 €

Obsah

  • História a súčasnosť starostlivosti o deti s vývinovou jazykovou poruchou na Slovensku na pozadí európskeho kontextu (Kapalková, Slančová)
  • Vývinová verbálna dyspraxia I: terminologické vymedzenie, klinický obraz, diagnostika (Buntová, Komrovská, Zubáková)
  • Analýza výkonov vo funkčnom vyšetrení hlasu u pacientov s Parkinsonovou chorobou a intaktnej dospelej populácie (Hajdušková, Miššíková, Egryová, Košutzká, Kušnírová)