Publikácie

Logopaedica IX

9 €
Tento produkt je vypredaný

Logopaedica IX je monotematicky orientovaná publikácia, ktorú autorka zamerala na oblasti z aplikovanej lingvistiky a neurolingvistiky. Publikácia je určená predovšetkým logopédom, no nielen im. V jednotlivých kapitolách venovaných:

  • Rozpoznávaniu hovorených slov,
  • Sémantickému systému a významu slov,
  • Slovesu a štruktúre vety,
  • Porozumeniu vetám,
  • Porozumeniu textu a
  • Produkcii viet

sú prezentované relevantné teórie a modely, vysvetľujúce jazykové procesy u zdravého jedinca. Na konci kapitol sa nachádzajú klinické prípady a opisy narušenia daných procesov pri organickom poškodení mozgu. Posledná kapitola sa zaoberá aplikáciou lingvistických poznatkov pri výskume afázie, teda narušenej komunikačnej schopnosti, vznikajúcej pri organickom poškodení mozgu.

PaeDr. Jana Marková