Publikácie

Zajakavosť - integratívny prístup. Diagnostika.

26,56 €
Tento produkt je vypredaný

Lechta Viktor, vydavateľstvo Liečreh Gúth, Bratislava 2006

Publikácia, ktorú napísal popredný slovenský logopéd prof. PhDr. Viktor Lechta, pozostáva z dvoch častí. Prvú časť tvorí stručný sumár najnevyhnutnejších východiskových informácií o klinickom obraze, patogenéze a integratívnom prístupe k syndrómu zajakavosti ale najmä konkrétne inštrukcie na jeho diagnostikovanie. Tieto konkrétne inštrukcie (vo forme tzv. manuálu) umožňujú efektívnu aplikáciu jednotlivých diagnostických techník, ktoré sú obsahom druhej časti publikácie. V tejto časti, nazvanej Diagnostický materiál nájde používateľ – vo forme voľných listov – konkrétne techniky, pomôcky a postupy, potrebné pre integratívnu diagnostiku zajakavosti. Proklamovaná integratívnosť sa prejavuje v konkrétnych postupoch tak na diagnostikovanie incipientnej, ako aj fixovanej a chronickej zajakavosti a súčasne v tom, že zajakavosť sa nechápe iba ako prostá neplynulosť reči, ale ako zložitý vzájomný prienik príznakov dysfluencie, nadmernej námahy a psychickej tenzie v komplexnom klinickom obraze, ktorý má v každom jednotlivom prípade zajakavosti svoje výrazné špecifiká. Konkrétne to znamená, že používateľ tu nájde materiál logopedickej diagnostiky zameraný nielen na dysfluenciu reči, ale aj na možné prejavy situačnej psychickej tenzie (jej cielená diagnostika spadá, pravdaže, do kompetencie klinického psychológa, resp. psychiatra) a nadmernej námahy, súvisiace s hovorenou rečou. Práca prináša kvalitatívne aj kvantitatívne spôsoby hodnotenia zajakavosti.

Vzhľadom na copyright vydavateľ dovoľuje majiteľom publikácie jednotlivé voľné diagnostické listy z druhej časti tejto práce (Diagnostický materiál) kopírovať a používať pri diagnostikovaní ľudí so zajakavosťou. Na projekte kooperovali Mgr. B. Králiková, Mgr. Ľ. Štenclová, Z. Olekšáková, A. Škrabáková, Mgr.A.Gúth, A. Vaitovičová.

OBSAH

 1. Integratívny prístup k zajakavosti
 2. Integratívna diagnostika zajakavosti
  • Diagnostický materiál formou metodických listov
   • Špecifické anamnestické údaje
   • Dysfluencie
    • Kvalitatívna analýza
    • Kvantifikácia
   • Nadmerná námaha
   • Záznamový hárok pre diagnostiku symptómov nadmernej námahy
   • Psychická tenzia
    • Dotazník situačnej psychickej tenzie pre rodičov/pedagógov
    • Dotazník situačnej psychickej tenzie pre deti
    • Dotazník situačnej psychickej tenzie pre chronických balbutikov
   • Komplexný záznamový hárok – balbutiogram
    • Úlohy balbutiogramu – pre predškolský vek
    • Úlohy balbutiogramu – pre školský vek
    • Úlohy balbutiogramu – chronická zajakavosť
   • Text na čítanie
  • Manuál na diagnostikovanie – používanie diagnostického materiálu