Publikácie

Zajakavosť - integratívny prístup. Terapia

28,21 €
Tento produkt je vypredaný

Lechta Viktor, Bratislava, Liečreh Gúth 2005

Táto publikácia bezprostredne nadväzuje na monografiu V. Lechta: Koktavost (Praha: Portál 2004, ISBN 89-7178-867-8) a publikáciu V. Lechta a kol.: Zajakavosť – integratívny prístup/Diagnostika (Bratislava: Liečreh Gúth 2005, ISBN 80-88932-17-3).

Už z názvov je zrejmé, že iba všetky tri publikácie spolu, vo vzájomnej nadväznosti, tvoria kompaktný celok (východiskové, základné informácie + integratívna diagnostika + integratívna terapia), umožňujúci čitateľovi jednak pochopiť dominujúce trendy svetovej balbutológie, jednak prakticky, v rámci logopedickej intervencie – pri integratívnej diagnostike a terapii ľudí so zajakavosťou – tieto trendy aj aplikovať.

Pri koncipovaní predkladanej publikácie sme vychádzali nielen z najnovších poznatkov svetovej balbutológie, ale i z viacročných praktických skúseností autorov získaných počas ich pôsobenia v Centre pre dysfluencie a z výsledkov ich výskumu v tejto oblasti.

Publikácia sa člení na textovú časť (tzv. manuál), prinášajúcu základné informácie o podstate integrovanej terapie zajakavosti, a na multimediálny nosič (CD-ROM), ktorý obsahuje konkrétne pracovné listy na aplikáciu terapeutických postupov pri incipientnej, fixovanej a chronickej zajakavosti podľa ich špecifík.

Autori, objednávateľ tejto práce i vydavateľstvo chceli maximálne vyjsť v ústrety logopédom v praxi, a preto sú pracovné listy na cederome (CD-ROM): používateľ (majiteľ publikácie) si takto môže pomocou počítača pohodlne skopírovať práve aktuálne, momentálne potrebné pracovné listy pre konkrétneho balbutika, pre práve aktuálne terapeutické sedenie.
Prirodzene, z hľadiska optimálneho pracovného využitia tohto materiálu je výhodné absolvovať kurz s praktickým zácvikom používania pracovných listov pri terapii.

Pri odovzdávaní tejto práce používateľovi sa nádejame, že naša publikácia Zajakavosť – integratívny prístup/Terapia pri aplikácii v praxi nielen prinesie nové informácie o terapii zajakavosti, ale aj reálne prispeje k jej skvalitneniu u nás, a tým pomôže preklenúť dlhodobo pretrvávajúci unifikovaný, neefektívny prístup k ľuďom so zajakavosťou.

Vydala Slovenská asociácia logopédov vo Vydavateľstve LIEČREH GÚTH, BRATISLAVA 2006.
Na projekte spolupracovali: Mgr. Anton Gúth, Mgr. Barbara Králiková, Mgr. Zuzana Olekšáková, Mgr Ľubomíra Štenclová

OBSAH

  • Úvod
  • Integratívna terapia zajakavosti
  • Východiská
  • Princípy
  • Špecifiká
  • Meradlá efektivity terapie
  • Literatúra

Pripojené CD obsahuje súbory:

  • Čarovná krajina (Pracovné listy pre terapiu incipientnej zajakavosti)
  • Čarovné písmo (Pracovné listy pre terapiu fixovanej zajakavosti)
  • Špeciálne písmo (Pracovné listy pre terapiu chronickej zajakavosti)