Publikácie

Pokyny pre autorov príspevkov do časopisu Logopaedica

Formáty vedeckých prác publikovaných v časopise Logopaedica

 1. Pôvodné práce, prehľadové práce

  Maximálny rozsah je 15 normostrán v prípade pôvodnej práce, vrátane príloh a citovanej literatúry. Štruktúra pôvodnej práce: súhrn, kľúčové slová, úvod, materiál a metódy alebo súbor pacientov a metódy, výsledky, diskusia, záver, literatúra.
 2. Prípadová štúdia

  Maximálny rozsah je 10 normostrán v prípade prípadovej štúdie, vrátane príloh a citovanej literatúry. Štruktúra prípadovej štúdie: súhrn, kľúčové slová, úvod, opis vlastného prípadu (kazuistika), diskusia, záver, literatúra. Súčasťou článku by mala byť informácia, prečo si kazuistika zasluhuje publikovanie.
 3. Informácie a komentáre

  Reakcie na prehľadové články, zaujímavosti zo zahraničnej tlače, recenzie, predstavenie zaujímavého projektu, štúdie, postrehy z domácej a zo zahraničnej odbornej literatúry, zápisnice, komentáre. Maximálny rozsah príspevku: 3 – 4 normostrany.

Články prechádzajú dvojitým odborným recenzným posudzovaním a jazykovou korektúrou.

Pokyny pre autorov

Príspevky je potrebné dodať s predpísanými náležitosťami, vždy v elektronickej podobe, emailom na adresu predsedu redakčnej rady: logopaedica@sal.sk. Nevyžaduje sa dodanie rukopisu v tlačenej podobe.

Redakcia si vyhradzuje právo na drobné štylistické úpravy textu bez konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre, ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezapadá do koncepcie časopisu alebo nebol schválený odborným recenzným posudzovaním. V prípade potreby skrátenia rukopisu bude vyžiadaný súhlas autora. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.

Právne vzťahy vydavateľstva s autorom sú upravené v zmysle ustanovení Autorského zákona.

Náležitosti rukopisu:

 • Názov práce v slovenskom a anglickom jazyku – stručný max. do 10 slov, vystihujúci podstatu článku
 • Meno hlavného autora s titulmi, názov a kompletná adresa pracoviska
 • Emailový a telefonický kontakt na hlavného autora
 • Mená spoluautorov s titulmi a ich pracoviská
 • Krátky výstižný súhrn predloženej práce v slovenskom aj anglickom jazyku + približne 5 kľúčových slov v oboch jazykoch
 • Text, tabuľky, grafy a obrázky posielať ako samostatné prílohy v čo najkvalitnejšom prevedení s presnými legendami (max. 5 tabuliek a 5 obrázkov so zreteľne vyznačeným umiestnením v texte).
 • Zoznam citovanej literatúry, maximálne 20 citácií, uvádzaných v abecednom poradí. Vyhýbať sa odkazom na abstrakty, nepublikované pozorovania, osobné oznámenia. Odkazy na literatúru písať podľa STN ISO 690.

Technické detaily

 • Dokument musí byť uložený v podobe priezviska prvého autora a 3 slov názvu príspevku, napr. Nováková_Diagnostika_vývinovej_dysfázie.doc
 • Textový editor: MS Word (písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5).
 • Stránkovanie: v strede.
 • Nepoužívajte na začiatku odseku klávesu tabulátora a medzerníka.
 • Nepoužívajte r i e d e n i e písma medzerníkom.
 • Nepíšte slová verzálkami, napr. titulky, citované mená (okrem mien v zozname literatúry).
 • Nezvýrazňujte podčiarkovaním, ale tučne a kurzívou.
 • Číslo a názov tabuľky umiestnite nad tabuľku. Tabuľky môžu byť spracované v programe Excel.
 • Číslo a názov obrázku (grafu, schémy) umiestnite pod obrázkom. Obrázky alebo schémy je možné aj nezahŕňať do textového súboru, ale dodávať ich ako samostatné súbory. Pri posielaní príspevkov e-mailom jednotlivé časti článkov (text, tabuľky, obrázky, grafy) posielajte ako samostatne súbory. Obrázky majú byť dodané v elektronickej podobe (ak sú skenované, tak s rozlíšením skenu min. 250 – 300 dpi pri veľkosti cca 9×13 cm, uložené vo formáte jpg, jpeg, tiff, pdf, atď.).