Publikácie

Redakčná rada časopisu Logopaedica

Čestný predseda redakčnej rady

Dr. h. c. prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc.

Predseda redakčnej rady

PhDr. Veronika Šteňová, PhD.

Redakčná rada

prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
prof. PhDr. Aurélia Kerekrétiová, PhD.
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
doc. MUDr. Mária Králová, CSc.
doc. PaedDr. Jana Marková, PhD.
doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD.
PhDr. Ing. Jana Brnová, PhD.
PhDr. Milena Košťálová, PhD.
PhDr. Zuzana Oravkinová, PhD.

Adresa redakcie

Slovenská asociácia logopédov
Kominárska 2-4
832 03 Bratislava

Vydala Slovenská asociácia logopédov, v roku 2016.