Vzdelávanie

Vývinová verbálna dyspraxia

14. október 2023
Premium Business Hotel
Prihlasovanie na kurz bolo ukončené z dôvodu naplnenia kapacity.

Kurz prinesie aktuálne informácie o terminológii, etiopatogenéze vývinovej verbálnej dyspraxie (VVD). V rámci klinického obrazu budú opísané znaky dyspraxie typické pre osobnú anamnézu, znaky VVD, ich variabilita vo vzťahu k veku a vo vzťahu ku terapii. Uvedieme diagnostické nástroje používané vo svete a možné klinické postupy využiteľné v slovenských podmienkach.
Ľutujeme, na tento kurz sa momentálne nedá prihlásiť.

Prednášajúci:
PhDr. Dana Buntová, PhD.
Mgr. Kamila Hermanská

Rozsah:
6 hodín

Poplatok:
• Cena pre členov 100 eur
• Cena pre nečlenov 120 eur
  (V cene je zahrnutý obed)

Termín uhradenia poplatku:
Prosíme realizovať úhradu až po obdržaní faktúry na Váš mail.

Storno:
• menej ako 7 dní pred kurzom: 50% ceny
• menej ako 48 hodín pred kurzom: 100% ceny

Prihlasovanie na kurz bolo ukončené z dôvodu naplnenia kapacity.

Kurz prinesie aktuálne informácie o terminológii, etiopatogenéze vývinovej verbálnej dyspraxie (VVD). V rámci klinického obrazu budú opísané znaky dyspraxie typické pre osobnú anamnézu, znaky VVD, ich variabilita vo vzťahu k veku a vo vzťahu ku terapii. Uvedieme diagnostické nástroje používané vo svete a možné klinické postupy využiteľné v slovenských podmienkach.

V terapeutickej časti sa zameriame na tri terapeutické postupy zamerané na VVD, ktoré majú vo svete EBT: Nuffieldsky program pre VVD, Dynamic Temporal and Tactile Cueing (DTTC) a Rapid Syllable Transition Treatment (ReST). Absolventom predstavíme teóriu motorického učenia, ktorá je základným východiskom terapií so zameraním na VVD. Pri každej terapii uvedieme teoretické východiská, voľbu cieľov, terapeutické princípy a postupy, kazuistické štúdie slovenských detí.

Po absolvovaní kurzu bude mať absolvent vedomosti o klinickom obraze VVD, bude schopný diagnostikovať znaky VVD u detí predškolského a školského veku a bude schopný použiť prezentované terapeutické postupy klinickým spôsobom.

O lektoroch:

Mgr. Kamila Hermanská je absolventkou jednoodborového štúdia logopédie na PdF Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jej diplomovej práce bola adaptácia austrálskeho terapeutického programu ReST na slovenské podmienky. Aktuálne pracuje na pozícii logopéda v Súkromnom centre poradenstve a prevencie, Centre detskej reči, v Trnave. Profesijne sa venuje hlavne deťom raného a predškolského veku s vývinovou jazykovou poruchou, vývinovou verbálnou dyspraxiou, fonologickými poruchami a s dysfluenciami.

PhDr. Dana Buntová, PhD. pracuje na mieste funkčného docenta na Katedre logopédie PdF Univerzity Komenského v Bratislave. Výskumne a vedecky sa venuje narušeniu foneticko-fonologickej roviny. Je autorkou odborných článkov a publikácií so zameraním na fonologické poruchy, vývinovú verbálnu dyspraxiu, ich diagnostiku a terapiu. Má dlhoročné praktické skúsenosti z práce s deťmi raného a predškolského veku s vývinovou jazykovou poruchou, autizmom a narušením foneticko-fonologickej roviny. Je zakladateľkou SCPP, Centra detskej reči, v Trnave.

Kurz sa bude konať v priestoroch Premium Business Hotel Bratislava.

Kurz je určený primárne pre členov. V prípade neobsadenia členmi budú miesta ponúknuté prihláseným nečlenom.