Vzdelávanie
12. - 14. október 2022
Hotel Atrium, Nový Smokovec
Milí členovia Slovenskej asociácie logopédov ale aj klinickí a školskí logopédi, študenti logopédie, s radosťou Vám predstavujeme pozvané prednášky na tohoročnú Medzinárodnú konferenciu SAL.
9. apríl 2022
Premium business hotel bratislava, Priekopy 20/A, 82108 Bratislava
Kurz predstaví frekventantom autizmus ako spektrum neurovývinových porúch, ktoré sú podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (WHO 2019) charakterizované deficitmi v schopnosti iniciovať a udržať sociálnu interakciu a komunikáciu a úzko vymedzeným stereotypným správaním.
4. december 2021
Online (ZOOM)
Cieľom kurzu je predstaviť nový diagnostický nástroj Analýza spontánnej reči (ASpoR).
5. jún 2021
Premium Business Hotel, Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava
Na kurze sa budeme venovať týmto témam: teoretické východiská metodiky, stručné vysvetlenie tvorby a overenia efektivity metodiky, postup pri osvojovaní dekódovania (čítania) a kódovania (písania), stimulácia viacerých oblastí naratívnej činnosti, zavádzanie ortografických princípov, práca s textom, budovanie porozumenia čítaného textu. V závere kurzu bude priestor na diskusiu.