Vzdelávanie
25. - 27. október 2023
Online
Milí rodičia, milé kolegyne, milí kolegovia! Srdečne Vás pozývame na online logopedickú konferenciu pre rodičov O REČI DIEŤAŤA, ktorú organizuje vydavateľstvo INFRA Slovakia v spolupráci so Slovenskou asociáciou logopédov s podporou Katedry logopédie, PdF UK.
14. október 2023
Premium Business Hotel
Prihlasovanie na kurz bolo ukončené z dôvodu naplnenia kapacity.

Kurz prinesie aktuálne informácie o terminológii, etiopatogenéze vývinovej verbálnej dyspraxie (VVD). V rámci klinického obrazu budú opísané znaky dyspraxie typické pre osobnú anamnézu, znaky VVD, ich variabilita vo vzťahu k veku a vo vzťahu ku terapii. Uvedieme diagnostické nástroje používané vo svete a možné klinické postupy využiteľné v slovenských podmienkach.
17. jún 2023
Premium Business Hotel
Čeľustná ortopédia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a terapiou odchylných polôh zubov a chybných medzičeľustných vzťahov. Nie všetky ortodontické odchýlky sú podmienené geneticky, väčšina je výsledkom odchylného vývinu a pôsobením vnútorných a vonkajších etiologických faktorov. Medzi ne patria aj zlozvyky v orofaciálnej oblasti ako dýchanie ústami, nesprávna poloha jazyka pri prehĺtaní a reči, vkladanie rôznych predmetov do úst a iné. A práve tu a nielen tu sa tieto dva odbory stretávajú a bez vzájomnej spolupráce by sme často nevedeli pacientovi pomôcť.
Pozývame Vás na kurz, ktorý sa bude zaoberať čeľustnou ortopédiou, ale hlavne problémami, ktoré sú nám spoločné.
11. marec 2023
Premium Business Hotel
Elektívny mutizmus je možné jednoducho vysvetliť ako fóbiu z komunikácie s určitými ľuďmi v určitých situáciách. Pozývame Vás na kurz, kde sa môžete naučiť vhodný prístup pomoci deťom s touto poruchou.
12. - 14. október 2022
Hotel Atrium, Nový Smokovec
Milí členovia Slovenskej asociácie logopédov ale aj klinickí a školskí logopédi, študenti logopédie, s radosťou Vám predstavujeme pozvané prednášky na tohoročnú Medzinárodnú konferenciu SAL.
9. apríl 2022
Premium business hotel bratislava, Priekopy 20/A, 82108 Bratislava
Kurz predstaví frekventantom autizmus ako spektrum neurovývinových porúch, ktoré sú podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (WHO 2019) charakterizované deficitmi v schopnosti iniciovať a udržať sociálnu interakciu a komunikáciu a úzko vymedzeným stereotypným správaním.
4. december 2021
Online (ZOOM)
Cieľom kurzu je predstaviť nový diagnostický nástroj Analýza spontánnej reči (ASpoR).
5. jún 2021
Premium Business Hotel, Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava
Na kurze sa budeme venovať týmto témam: teoretické východiská metodiky, stručné vysvetlenie tvorby a overenia efektivity metodiky, postup pri osvojovaní dekódovania (čítania) a kódovania (písania), stimulácia viacerých oblastí naratívnej činnosti, zavádzanie ortografických princípov, práca s textom, budovanie porozumenia čítaného textu. V závere kurzu bude priestor na diskusiu.