Vzdelávanie

Klienti s PAS v kontexte nových štandardných postupov - praktické výstupy pre logopédov

9. apríl 2022
Premium business hotel bratislava, Priekopy 20/A, 82108 Bratislava
Ľutujeme, na tento kurz sa dalo prihlásiť iba do 18.03.2022

Prednášajúci

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD
Mgr. Hana Celušáková, PhD.
Mgr. Diana Čelárová, PhD.

Rozsah

7 hodín

Poplatok

• Cena pre členov 100 eur
• Cena pre nečlenov 110 eur
  (V cene je zahrnutý obed)

Termín uhradenia poplatku

Prosíme realizovať úhradu až po obdržaní faktúry na Váš mail.

Výskumy poukazujú na komplikovanú mozaiku genetických faktorov prostredia, ktoré sa spolu s faktormi prostredia navzájom ovplyvňujú a vytvárajú u každého jedinca s autizmom osobitý fenotyp s rôznou závažnosťou deficitov. Jedinci s autizmom majú často vývinové poruchy jazyka, preto je podľa nových štandardných postupov žiadúce logopedické vyšetrenie a často aj logopedická intervencia. Kurz objasní možné príčiny autizmu a nové štandardné postupy v manažmente porúch autistického spektra od skríningu a diagnostiky až k intervencii so zameraním na verbálne správanie v rozvoji komunikácie detí s autizmom.

O prednášajúcich:

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Pôsobí ako profesorka normálnej a patologickej fyziológie a garantka študijného programu doktorandského štúdia „lekárske neurovedy“ na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je zakladateľkou vedeckej školy, ktorá skúma vplyv pohlavných steroidov na kognitívne funkcie a účasť hormónov v etiológii autizmu. Je zakladateľkou Akademického centra výskumu autizmu na LF UK (2013). Absolvovala viacero pobytov na zahraničných univerzitách, V rokoch 2014 – 2018 pôsobila ako hosťujúca profesorka na Nova Southeastern University, Florida, v tamojšom Mailman Segal Center for Human Development absolvovali výskumné pobyty zamerané na autizmus viacerí doktorandi LF UK. Iniciovala aj spoluprácu s prof. Baronom-Cohenom v Autism Research Centre na University of Cambridge, ktorú rozvinuli vo výskumných projektoch jej spolupracovníci a študenti.

Mgr. Hana Celušáková, PhD.

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1998). V rokoch 1998 – 2003 pracovala v Psychiatrickej nemocnici P. Pinela v Pezinku. V roku 2002 ukončila Špecializačné štúdium v odbore Klinická psychológia (LF SZU). Absolvovala Certifikovaný študijný program v psychoterapii v PCA, v roku 2009 získala odbornú spôsobilosť na výkon certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia a bola zapísaná do Zoznamu psychoterapeutov SR. Od roku 2008 vykonáva samostatnú zdravotnícku prax v kategórii iný zdravotnícky pracovník – odbor klinická psychológia. Od roku 2015 začala postgraduálne štúdium na LF UK pod vedením Prof. MUDr. Ostatníkovej, PhD. Aktuálne pôsobí tiež ako členka výskumného tímu v Akademickom centre výskumu autizmu na LF UK, kde sa venuje diagnostike osôb s autizmom.

Mgr. Diana Čelárová, PhD.

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2013 absolvovala študijný pobyt na Univerzite v Ljubljane. V roku 2018 úspešne ukončila doktorandské štúdium na Fyziologickom ústave LF UK pod vedením prof. MUDr. Borisa Mravca, PhD. Počas štúdia absolvovala výskumný pobyt na Nova Southeastern University, FL, USA kde sa venovala diagnostike detí s poruchami autistického spektra a ABA terapii detí so závažným problémovým správaním a selektivitou v konzumácii potravín. V súčasnosti ukončila štúdium aplikovanej behaviorálnej analýzy na Masarykovej Univerzite v Brne a pôsobí ako členka tímu v Akademickom centre výskumu autizmu na LF UK, kde sa venuje diagnostike porúch autistického spektra.

Kurz sa bude konať v priestoroch Premium Business Hotel Bratislava.

Kurz je určený pre členov. V prípade neobsadenie členmi budú miesta ponúknuté nečlenom, ktorí sa prihlásia ako náhradníci na mail info@sal.sk.

Platba

Prosíme, aby ste platbu uhradili až po zaslaní faktúry na Vašu mailovú adresu.