Asociácia

Nové Vedenie SAL

Nové Vedenie SAL

Na Valnom zhromaždení SAL, ktoré sa konalo v Novom Smokovci dňa 12.10.2022 bola spustená online voľba kandidátov do orgánov SAL na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2024. Hlasovanie prebehlo cez webové rozhranie stránky www.sal.sk, bolo sčítané softvérom a overené nezávislým členom sčítacej komisie. Aby boli výsledky hlasovania platné, musí sa zapojiť do hlasovania nadpolovičná väčšina členov SAL. Do online hlasovania sa zapojilo celkovo 72 zo 133 členov SAL. Tým sa naplnila podmienka platných volieb stanovená v Stanovách SAL. Voľby sa týmto pokladajú za právoplatné. Výsledky voľby sú nasledovné:

Kandidát a funkcia Spolu Za Proti Zdržiavam sa
PhDr. Veronika Šteňová, PhD. - prezidentka SAL 72 72 0 0
PhDr. Jana Brnová, PhD. - viceprezident pre ekonomickú oblasť 72 72 0 0
Mgr. Mičianová Ľudmila - viceprezident pre edičnú oblasť 72 72 0 0
Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. - viceprezident pre zahraničnú spoluprácu 72 71 0 1
PhDr. Lenka Marková - viceprezident pre organizačnú činnosť 72 72 0 0
Mgr. Daniela Galisová - viceprezident pre vzdelávacie aktivity 72 71 0 1
PhDr. Lenka Lešková – revízna komisia 72 71 0 1
Mgr. Zuzana Jagerčíková – revízna komisia 72 71 0 1
Mgr. Katarína Eliášová – revízna komisia 72 71 0 1

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a v práci pokračujeme s radosťou aj v ďalšom funkčnom období.

Za celý tím Vedenia SAL,
Veronika Šteňová

Súvisiace články